R.O.-netwerk Drenthe klankbord over schaalvergroting

8 december 2011

R.O.-netwerk Drenthe klankbord over schaalvergroting

Zo’n 45 deelnemers aan het R.O.-netwerk Drenthe hebben op onze uitnodiging een presentatie bijgewoond van het project ‘landschappelijke inpassing van schaalvergroting in de melkveehouderij’. In dit project is samen met LTO Noord (Land- en Tuinbouworganisatie) gekeken naar de landschappelijke inpassing van melkveehouderijen met uitbreidingsplannen.

Inbreng vanuit R.O.-netwerk
De reacties vanuit het R.O.-netwerk op deze verkenning liepen sterk uiteen. Van verschillende kanten werd het proces om te komen tot een beter ontwerp van de inpassing van boerenerven en bedrijfsgebouwen geprezen. Maar er waren ook kritische reacties uit de zaal, die het meedenken en meewerken aan iedere vorm van schaalvergroting in de landbouw principieel afwezen.

Wij hebben aangegeven dat deze samenwerking zich uitsluitend richt op de melkveehouderij en zich toespitst op de inpassing van gebouwen. Met de aanbevelingen om in het ruimtelijk beleid niet uit te gaan van bouwblokken maar bouwkavels, creëren we niet meer uitbreidingsruimte dan het huidige beleid al biedt. Maar het project raakt natuurlijk wel het bredere thema van schaalvergroting. We hebben het R.O.-netwerk toegezegd dat we het komende jaar aandacht besteden aan dit bredere thema.

Binnenkort verschijnt de brochure van het project Schaalvergroting in de melkveehouderij (zie elders in deze Ziezo).

Meedenken met ruimtelijke ontwikkelingen?
Het R.O.-netwerk zal in 2012 een verdere impuls krijgen. De Natuur en Milieufederatie Drenthe blijft de nu in alle Drentse gemeenten gevormde netwerken ondersteunen en voeden. Samen met het netwerk leveren wij inbreng op ruimtelijke plannen en spelen we in op actuele ontwikkelingen.

Daarnaast zullen we provinciale en gemeentelijke uitwisselingsbijeenkomsten organiseren. Ons streven is om eind 2012 250 actieve deelnemers aan het netwerk te verbinden. Heeft u interesse om aan het R.O.-netwerk in uw gemeente deel te nemen, laat het ons weten!

R.O.-netwerk
Het R.O.-netwerk Drenthe bestaat uit mensen die in hun gemeente met ons meedenken over ruimtelijke plannen van de gemeente (en provincie) en er mede voor zorgen dat natuur, landschap en duurzame ontwikkeling voldoende kansen krijgen. Feitelijk zijn er dus twaalf R.O.-netwerken (in elke gemeente één) die tezamen het R.O.-netwerk Drenthe vormen.