Provincie investeert in Groenmanifest

28 november 2012

Provincie investeert in Groenmanifest

Provinciale Staten van Drenthe hebben eigen middelen vrij gemaakt voor de uitvoering van het Groenmanifest. Dit betekent dat investeringen in het Drentse platteland weer mogelijk zijn. Ook het afronden en inrichten van natuurgebieden in Drenthe kan daarmee weer op gang komen.

Woensdag 14 november jl. hebben Provinciale Staten besloten om tot en met 2015 twee miljoen euro per jaar te reserveren voor de ontwikkelopgave op basis van het Groenmanifest. De provincie komt hiermee tegemoet aan ons pleidooi om te blijven investeren in de ontwikkeling van het platteland. Door de landelijke bezuinigingen waren investeringen het afgelopen jaar volledig stilgevallen.

De provinciale middelen kunnen onder andere worden ingezet als cofinanciering bij middelen die mogelijk vanuit het Rijk of Europa beschikbaar komen. In het Lenteakkoord is vanuit het Rijk totaal 120 miljoen euro gereserveerd voor het afronden en inrichten van robuuste natuurgebieden. Wil Drenthe aanspraak maken op een deel van deze middelen dan zal zij moeten zorgen voor een cofinanciering van minimaal 20%.

Natuurbeheer
Ook voor de financiering van het natuurbeheer binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), het netwerk van natuurgebieden, lijken voldoende middelen beschikbaar te komen. Drenthe krijgt circa 10% van het beschikbare rijksbudget voor beheer en zet daar ook zelf nog geld bij. Een groot zorgpunt blijft wel de financiering van natuur- en landschapsbeheer buiten de EHS.

Regeerakkoord
Positief is verder dat er in Den Haag een andere wind lijkt te waaien. In het nieuwe regeerakkoord van Rutte II staat dat de EHS, inclusief de verbindingszones, wordt uitgevoerd, maar men neemt er meer tijd voor. Ook wordt er 200 miljoen minder bezuinigd op natuur.

Het geheel betekent nog steeds dat er te fors bezuinigd is op het natuurbeleid maar, tegelijk dat het beeld er nu iets gunstiger uitziet. Na jaren van afbraak en stilstand kan er in het Drentse natuurbeheer nu gelukkig weer vooruit worden gekeken.