Brede steun voor beperking groeiruimte intensieve veehouderij Aa en Hunze

3 mei 2016

Brede steun voor beperking groeiruimte intensieve veehouderij Aa en Hunze

Bijna 1.900 mensen hebben inmiddels de petitie getekend tegen de explosieve groei van intensieve veehouderij in Drenthe. In de petitie roept de Natuur en Milieufederatie Drenthe, samen met Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, Milieudefensie, Dierenbescherming en Wakker Dier, de gemeenteraad van Aa en Hunze op de uitbreidingsmogelijkheden voor intensieve veehouderij in het bestemmingsplan buitengebied te beperken. Ons voorstel naar de gemeente is om uitbreidingsmogelijkheden te begrenzen tot de ruimte die nodig is om aan de eisen op het gebied van dierenwelzijn te kunnen voldoen.

Burgemeester en Wethouders van Aa en Hunze bieden in het ontwerp bestemmingsplan buitengebied zeer ruime mogelijkheden voor uitbreiding van intensieve veehouderij. Volgens het ontwerp van het bestemmingsplan kunnen akkerbouwers met kippen of varkens volledig omschakelen naar intensieve veehouderij. De nu nog gemengde bedrijven krijgen zo de ruimte om ongeveer twee voetbalvelden vol te bouwen met kippen- of varkensstallen. Dit betekent dat zo’n bedrijf stallen kan bouwen voor 7.500 vleesvarkens, 120.000 legkippen of 220.000 vleeskuikens.

Regeling gemengd bedrijf
In zo’n geval is er niet langer sprake van een gemengd bedrijf met een combinatie van akkerbouw met intensieve veehouderij, maar schakelt het bedrijf volledig om naar intensieve veehouderij. Deze omschakeling is in strijd met het beleid van de provincie Drenthe. Wij zijn daarom van mening dat de gemeente Aa en Hunze in het bestemmingsplan een passende regeling voor de gemengde agrarische bedrijven dient op te nemen, die waarborgt dat er sprake blijft van akkerbouw in combinatie met intensieve veehouderij.

Dierenwelzijn
Wij gaan de gemeenteraad op dit punt voorstellen doen. Daarbij denken we aan een bebouwingsregeling die de gemengde bedrijven de ruimte biedt om uit te breiden ten behoeve van dierenwelzijn, bijvoorbeeld om in aanmerking te komen voor het Beter Leven keurmerk. Dit betekent dat in de stal meer ruimte per kip of varken noodzakelijk is. Het gaat dan om beperktere uitbreidingsmogelijkheden dan nu in het ontwerpplan zijn opgenomen.

Planning
Op 19 mei a.s. vergadert de raadscommissie van Aa en Hunze over het ontwerp bestemmingsplan buitengebied. Wij beiden dan ook de handtekeningen van de petitie aan. Tot 19 mei is het nog steeds mogelijk de petitie tegen explosieve groei van intensieve veehouderij te ondertekenen. De planning van de gemeente is om het bestemmingsplan in de raadsvergadering van 13 juli vast te stellen.

Kom in actie voor het Drentse landschap, frisse lucht en dierenwelzijn en
teken de petitie!

Button V1

 


Meer informatie