Panorama Drenthe: meedenken over onze toekomst

17 september 2019

Panorama Drenthe: meedenken over onze toekomst

Samen met provincie Drenthe, halen wij Panorama Nederland naar Drenthe. De tentoonstelling Panorama Nederland schetst een optimistisch en aantrekkelijk toekomstbeeld van Nederland. In “Panorama Drenthe: Oefenen met de toekomst” nodigen wij uit om mee te denken en praten over de toekomst van Drenthe. Deze maand (september) staat een afwisselend en interessant programma met excursies en bijeenkomsten klaar.

Remco Mur van de Natuur en Milieufederatie is nauw betrokken bij de organisatie van Panorama Drenthe: “De landelijke aanpak van de Rijksbouwmeesters met Panorama Nederland spreekt ons aan. De thema’s daarvan zijn ook voor onze provincie actueel en relevant. Bovendien staat niet alleen de efficiëntie van het gebruik van ruimte, maar ook de kwaliteit ervan voor inwoners centraal. Daar willen we mee verder, samen met inwoners, diverse organisaties en overheden. Daarom organiseren wij ook een aantal bijeenkomsten.”

Je kunt Panorama Drenthe bezoeken en een blik in de toekomst werpen. Daarnaast kun je meedenken en praten over de toekomstige ruimtelijke inrichting van Drenthe. Voor welke ruimtelijke opgaven staan wij? Hoe creëren we samen een aantrekkelijk en leefbaar Drenthe? En hoe gaan wij om met klimaatverandering, de overstap naar hernieuwbare energie en verduurzaming van de landbouw?

 

Kom bijvoorbeeld naar een van de volgende activiteiten:

 • 26-09: 'Nieuwe waarden voor het oude veen': over de veenoxidatie

  Nieuwe waarden voor het oude veen: hoe pakt Drenthe de veenoxidatie aan?

  26 september 2019 15:00 – 17:00 uur Proefbedrijf Valthermond

  Veenoxidatie en de daarmee gepaard gaande bodemdaling wordt een steeds groter probleem. Het leidt tot verzakkingen van wegen en huizen, heeft gevolgen voor de waterhuishouding en draagt bij aan uitstoot van CO2. Waterschap Hunze en Aa’s heeft de problematiek voor zijn werkgebied in kaart gebracht en werkt aan een aanpak en oplossingen. In een aantal provincies, waaronder Friesland en Noord Holland, zijn initiatieven genomen om de afbraak van het veen tegen te gaan. Het Klimaatakkoord voorziet de komende tijd in een intensivering van deze benadering, via een gebiedsgerichte aanpak. Hierbij wordt ook gekeken naar koppelingen met andere opgaven, zoals biodiversiteit en de stikstofproblematiek.

  In o.a. Friesland en Utrecht werken de Natuur en Milieufederaties aan het concept Valuta voor Veen. Het tegengaan van veenoxidatie en opslag van CO2 in de bodem heeft ook economische waarde. Inzet is om deze ten goede te laten komen aan de gebiedsontwikkeling. Kunnen we dit ook een plek geven in Panorama Drenthe? Op het proefbedrijf in Valthermond, midden in het Veen, nemen we je mee in de actuele stand van zaken en brengen we samen met deelnemers de toekomstkansen in kaart. Meer informatie. Of meld je hier aan.

 • 8-10: 'Nieuwe Energie in het Drents Landschap': over nieuwe vormen van energie in het Drents landschap en de Drentse maatschappij

  Nieuwe Energie in het Drents Landschap

  8 oktober 2019 15:00 – 19:30 uur Fijnfabriek in Weiteveen

  Het klimaatakkoord stelt Drenthe voor de opgave om regionaal duurzaam energie op te wekken en een bijdrage te leveren aan de landelijke energieopgave. Maar hoe zorgen we dat duurzame energie opwekken goed ingepast wordt in het Drents landschap en ook kan rekenen op een breed draagvlak vanuit de bevolking? Aan de hand van de praktijkvoorbeelden van Assen en Emmen kijken we hoe die ruimtelijke inpassing tot stand kan komen, hoe participatie georganiseerd kan worden en voor welke keuzes we in zo’n traject staan. Na een inleiding van de Natuur en Milieufederatie Drenthe en korte presentaties over de totstandkoming van de ruimtelijke beleidskaders van Assen en Emmen, zal er ruimte zijn voor uitwisseling en discussie. Daarna zal er een bezoek worden gebracht aan Zonnepark Oranjepoort. Meer informatie. Of meld je hier aan.

 • 14-10: 'Lunchbijeenkomst Boer, Burger en Biodiversiteit'

  Lunchbijeenkomst Boer, Burger en Biodiversiteit

  14 oktober 12:00 – 13:30 uur Ontvangstzaal Provinciehuis

  De biodiversiteit en landschapskwaliteit in Drenthe staat sterk onder druk, mede door veranderingen in het landschap. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de historie van de ruilverkaveling, de invloed hiervan op het Drents landschap en de gevolgen voor de biodiversiteit. Na het vertonen van de film “100 jaar Ruilverkaveling” zal Judith van de Berg van de Natuur en Milieufederatie Drenthe, de agenda Boer, Burger, Biodiversiteit toelichten. Deze gezamenlijke agenda is gericht op het realiseren van natuurinclusieve landbouw in Drenthe en is opgesteld door een breed samenwerkingsverband dat naast de Natuur en Milieufederatie Drenthe bestaat uit LTO Noord, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, DAJK, Agrarische Natuur Drenthe en Landschapsbeheer Drenthe. Tenslotte zal landschapsarchitect (en onderzoeker van ruilverkavelingen) Henk van Blerck laten zien welke kansen deze landbouwtransitie kan bieden voor het landschap. Meer informatie. Of meld je hier aan.

Let op! Je moet je aanmelden voor de activiteiten.

Complete programma

Naast bovengenoemde activiteiten, zijn nog meer excursies en bijeenkomsten om bij te wonen. Het complete programma vind je op de website van Panorama Drenthe.