Pak het gebruik van bestrijdingsmiddelen ook in de gemeente aan

27 februari 2018

Pak het gebruik van bestrijdingsmiddelen ook in de gemeente aan

Er is inmiddels al veel over gezegd en geschreven: het symposium over bestrijdingsmiddelen in het milieu dat we op 16 februari jl. in samenwerking met Women Engage for a Common Future (WECF) organiseerden. Alle experts en aanwezigen waren het er over eens: de huidige vervuiling door bestrijdingsmiddelen in Drenthe is ontoelaatbaar. De Statenfracties van PvdA, Groenlinks en D66 hebben hun zorgen over het effect van bestrijdingsmiddelen op de kwaliteit van het oppervlaktewater en de biodiversiteit kenbaar gemaakt. Maar, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, vinden we dat ook de (toekomstige) gemeentebesturen in actie moeten komen…

Drenthe is hekkensluiter als het gaat om biologische landbouw. Slechts 1% van het landbouwareaal wordt biologisch bewerkt. In Europa is dat gemiddeld ruim 6% en in Nederland ruim 2%. In een provincie waar het agrarisch gebied een groot deel van het grondoppervlak voor zijn rekening neemt, is het bestrijdingsmiddelengebruik daarom ook hoog. In Drenthe worden meer dan 100 verschillende soorten bestrijdingsmiddelen gebruikt.  Als gevolg daarvan is de kwaliteit van regionale wateren onvoldoende. Ook het insectenbestand gaat hard achteruit. Sinds 1990 is de hoeveelheid insecten met meer dan 75 procent afgenomen, blijkt uit Duits-Nederlands onderzoek.

“De ecologische grenzen van Nederlandse teelt zijn in zicht” – Annemarie Breukers, LTO Nederland

Mens of milieu?

Toxicoloog Martin van den Berg lichtte op het symposium toe dat bestrijdingsmiddelen voor de mens in het algemeen geen risico vormen, uitzonderingen zoals kleine kinderen en zwangere vrouwen daargelaten. Maar, de ecologische risico’s zijn dus wél groot. Het behoeft geen uitleg dat er in een landschap zonder insecten en zonder leven, ook geen landbouw meer plaats kan vinden. Zo vormen bestrijdingsmiddelen dus wel degelijk een bedreiging voor de voedselvoorziening. Experts op het symposium gaven aan dat het onbegrijpelijk is dat hier bij het vaststellen van drempelwaarden en de toelating van verschillende middelen niet naar gekeken wordt.

En die motie boerenlandvlinders dan?

In juni 2017 werd een motie om boerenlandvlinders en andere diersoorten te gaan beschermen unaniem aangenomen door provinciale staten. Aan het totale pakket maatregelen om de biodiversiteit weer op peil te krijgen wordt op dit moment nog invulling gegeven, maar het is wel duidelijk dat de maatregelen geen schijn van kans hebben als het huidige bestrijdingsmiddelengebruik niet aan banden wordt gelegd. Op dit moment groeit het gebruik van bestrijdingsmiddelen zelfs, door de toename van het areaal bollenteelt in Drenthe.

Oproep aan Drentse gemeenten: kom in actie!

Ook gemeenten kunnen hun bijdrage leveren aan het terugdringen van het bestrijdingsmiddelengebruik in Drenthe. In eerste plaats door zelf geen bestrijdingsmiddelen meer toe te passen. Op verharding en in het groen zijn chemische middelen al niet meer toegestaan, maar tot 2020 geldt nog een uitzondering voor sportvelden. Chemievrij beheer van sportvelden is nu al prima mogelijk, dus er is geen reden om nog tot 2020 te wachten.

De gemeenteraadsverkiezingen vormen ook een goed moment om samen met bewoners en de sector na te denken over de toekomst van de landbouw in de gemeente. In de gemeente Westerveld organiseert een groep inwoners bijvoorbeeld op 7 maart een verkiezingsdebat over de vraag: “Hoe verenig je in het mooie Westerveld de intensieve landbouw met natuurwaarden en biodiversiteit?”

“Waarom passen we alle goede voorbeelden die er al zijn niet gewoon toe?” – Riksta Zwart, Waterbedrijf Groningen

Laten we de ontwikkeling van de landbouw op zijn beloop of gaan we de sector stimuleren en helpen om de overstap naar biologische en/of natuurinclusieve landbouw te maken? Het komende bestuursprogramma maar ook de gemeentelijke omgevingsvisie bieden mogelijkheden om de gemeentelijke visie ten aanzien van de landbouw vast te leggen. Een volgende stap is de vertaling in een omgevingsplan of een pakket van maatregelen. Laten we met zijn allen zoveel mogelijk natuurinclusieve en/of biologische landbouw in Drenthe stimuleren en aanjagen. Provincie en gemeenten kunnen daaraan een bijdrage leveren, maar u als consument ook.


Meer informatie

Alle presentaties en bijbehorende informatie van het symposium Bestrijdingsmiddelen in het milieu zijn hier te vinden…

Lees hier meer over het project Chemievrij beheer van sportvelden…

Onze tipkaart chemievrij beheer sportvelden…