Oproep aan Tweede Kamer om windplannen Veenkoloniën on hold te zetten

24 april 2012

Oproep aan Tweede Kamer om windplannen Veenkoloniën on hold te zetten

De Natuur en Milieufederaties Groningen en Drenthe hebben de Tweede Kamer opgeroepen om de procedures voor de grootschalige windplannen in de Veenkoloniën on hold te zetten. Niet het Rijk maar de provincies en gemeenten moeten het voortouw nemen bij de uitwerking van windplannen. Betrokkenheid van omwonenden is daarbij van groot belang.

Rijkscoördinatieregeling
Alle windplannen groter dan 100 MW vallen onder de Rijkscoördinatieregeling (RCR). In de Veenkoloniën zijn voor de windparken Drentse Monden en Oostermoer in Drenthe en windpark N33 in Groningen RCR-procedures gestart.  Door de opeenstapeling van ondoordachte plannen van grondeigenaren en projectontwikkelaars is de maat inmiddels volstrekt zoek. Er is sprake van een maximale confrontatie met natuur en landschap en omwonenden. Omwonenden zijn op geen enkele wijze bij de RCR-plannen betrokken.

Rijksstructuurvisie
Het Rijk werkt aan een Rijksstructuurvisie Wind op Land. Zolang deze structuurvisie niet gereed is, ontbreekt een ruimtelijk afwegingskader voor de beoordeling van grote windplannen. Het Rijk heeft hierdoor geen ruimtelijke gronden op basis waarvan RCR-aanvragen kunnen worden afgewezen.

Oproep Tweede Kamer
Wij hebben de Tweede Kamer daarom opgeroepen om alle lopende RCR-procedures stop te zetten, totdat het ruimtelijk afwegingskader gereed is. Ook hebben wij de Tweede Kamer verzocht om te regelen dat voorlopig geen nieuwe RCR-aanvragen kunnen worden ingediend.

Gebiedsproces van onderop
Voor het verkrijgen en herwinnen van draagvlak voor windmolens in de Veenkoloniën is een gebiedsproces van onderop noodzakelijk. Inwoners dienen betrokken te worden bij een goed doordachte ruimtelijke aanpak. De provincies Groningen en Drenthe zijn het beste in staat om met de betreffende gemeenten het voortouw te nemen voor zo’n participatief planproces.

Meer informatie

Contactpersoon
Reinder Hoekstra (r.hoekstra@nmfdrenthe.nl)