Oproep nut- noodzaak discussie over herstart oliewinning Schoonebeek

22 maart 2016

Oproep nut- noodzaak discussie over herstart oliewinning Schoonebeek

De Natuur en Milieufederatie Drenthe pleit voor een nut-noodzaak discussie voor en over de herstart van de oliewinning in Schoonebeek. De winning is één van de grootste CO2 bronnen van Drenthe en het transport en de ondergrondse opslag brengt onvoorziene risico’s met zich mee.

De oliewinning van de NAM in Schoonebeek staat de afgelopen tijd volop in de belangstelling. Omdat bovengrondse transportleidingen van afvalwater uit deze winning onderweg naar Twente zijn gaan lekken, is deze winning tijdelijk stilgelegd. Omdat dit water in Twente geïnjecteerd wordt in de ondergrond is er daar nu ook veel onrust en verzet ontstaan over de techniek rond deze winning. De NAM onderzoekt de oorzaken van de lekkage en is ook bezig met een evaluatie van de totale aanpak. In hun onderzoek worden de achtergrond van deze winning en de gebruikte technieken onder de loep genomen.

De Natuur en Milieufederatie Drenthe pleit voor een herbezinning over de nut en noodzaak van deze winning. De NAM heeft ruim 10 jaar geleden het initiatief genomen om de oliewinning in Schoonebeek nieuw leven in te blazen. Een deel van de olie zit namelijk nog in de grond. Vroeger gebruikte men jaknikkers om de olie uit de grond te halen. Nu haalt men met nieuwere technieken op basis van stoominjectie de overgebleven olievoorraden naar boven. Het basisprincipe is dat men stoom in de ondergrond spuit, daarmee de olie losmaakt en dat vervolgens weer samen met het water oppompt. Olie en afvalwater worden vervolgens gescheiden. De olie gaat naar een bewerkingsinstallatie in Lingen. Het afvalwater wordt via bovengrondse leidingen naar Twente afgevoerd, waarna het vervolgens in lege aardgasvelden wordt geïnjecteerd.

Deze oliewinning zal tot het jaar 2035 zo’n 100 à 120 miljoen vaten olie opleveren. Goed om 25 jaar lang alle auto’s in het Noorden van benzine en diesel te voorzien. Tot zover het ‘goede’ nieuws zoals de NAM het graag presenteert. Maar er blijken dus adders onder het gras te zitten…De bovengrondse lekkage doet in Twente terecht de vraag ontstaan of men de zaak ondergronds wel in de hand heeft.

Waarom nut-noodzaak discussie?
De recente klimaatafspraken in Parijs, de dichtgeknepen gaskraan (in verband met alle aardbevingen) en de komende energiedialoog over de Nederlandse energievoorziening, leiden wat ons betreft tot nog veel fundamentelere vragen. Moeten we deze olie op dit moment – met zoveel stoom en kokend water – wel willen produceren? De productie van deze olie kost – door de stoomtechniek – een enorme hoeveelheid energie, die door een gascentrale moet worden opgewekt. Deze centrale is daardoor één van de grootste CO2 bronnen van Drenthe. Het geschatte energiegebruik en de CO2 productie van de olie-installatie in Schoonebeek zijn bij maximale productie 13 Petajoule energie en ruim 700 Kiloton CO2 per jaar. Ter vergelijking; de energievraag van deze oliewinning is vergelijkbaar met het gas en elektriciteitsverbruik van alle Drentse huishoudens samen!

Andere mogelijkheden
Wat zou er gebeuren als we deze olievoorraad bewaren voor latere tijden en hoogwaardigere en milieuvriendelijkere toepassingen op termijn? Kunnen we het schaarse gas en de stoomcentrale niet beter voor andere doeleinden inzetten en met één grote klap de Drentse CO2 doelen wel behalen als we deze oliewinning in de mottenballen zetten? Kortom; wat ons betreft mag de fundamentele discussie over de herstart van de oliewinning losbarsten. Wij zullen dit punt in ieder geval opvoeren in de Nationale energie dialoog, georganiseerd door minister Kamp, en het debat over het Drentse energiebeleid dat de komende maanden zal worden opgestart.