Noordelijke aanpak bij realiseren extra duurzame energie

8 februari 2013

Noordelijke aanpak bij realiseren extra duurzame energie

Het kabinet Rutte II heeft de ambitie voor duurzame energie in 2020 verhoogd van 14% naar 16%. Met een slimme duurzame energiemix kan deze verhoging worden ingevuld. De Natuur en Milieufederatie Drenthe pleit voor een noordelijk investeringspakket waarmee de provincies Groningen, Friesland en Drenthe invulling kunnen geven aan deze ambitie.

De Natuur en Milieufederatie Drenthe is van mening dat de provincies Groningen, Friesland en Drenthe gezamenlijk moeten bekijken op welke wijze zij een bijdrage kunnen leveren aan 2% extra duurzame energie. In landelijk verband is geopperd om de taakstelling voor windenergie op land daarbij te verhogen van 6.000 MW naar 9.000 MW. Of en op welke wijze dat haalbaar is, zal de komende tijd verder worden verkend.

Energiemix
Wij vinden de verhoging van de ambities voor duurzame energieopwekking een goede zaak. Tegelijk moeten we ervoor waken dat de aandacht daarbij niet te eenzijdig wordt gelegd op uitbreiding van wind op land. Wij vinden dat goed naar het totale pakket van investeringen moet worden gekeken.

Het Noordelijk Klimaat Perspectief van de natuur- en milieufederaties heeft de verschillende opties voor extra inspanningen in beeld gebracht. Daaruit blijkt dat er ook op het gebied van energiebesparingen en bijvoorbeeld zonne-energie nog veel potenties onbenut worden gelaten. Eventuele extra windmolens dienen eerst en vooral een onderdeel te zijn van een breder investeringspakket dat gericht is op een slimme duurzame energiemix op noordelijk niveau.

Inzet wind
Eind januari hebben de gezamenlijke provincies (het IPO) en het Rijk overeenstemming bereikt over de plaatsing van 6.000 MW windmolens op land. Binnen de provincie Drenthe zal 280 MW worden geplaatst. Afspraak is ook dat het IPO en het Rijk tot 1 mei a.s. de mogelijkheden verkennen om de extra 2% doelstelling duurzame energie in te vullen.

In de gebiedsvisie windenergie Drenthe heeft de provincie samen met de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen aangegeven waar de 280 MW geplaatst kunnen worden. In onze reactie hebben wij aangegeven de gebiedsvisie op hoofdlijnen te onderschrijven. Wel moet er ruimte blijven voor maatwerk bij de nadere invulling van de vastgelegde windmolenlocaties en moeten de omwonenden intensiever bij het planproces worden betrokken.

Meer informatie