Nog meer actie nodig voor boerenlandvogels

15 maart 2019

Nog meer actie nodig voor boerenlandvogels

Vogelbescherming voert in het kader van de Statenverkiezingen actie voor de boerenlandvogels. De resultaten van de vogeltellingen laten de schokkende achteruitgang zien. De boerenlandsoorten verdienen dan ook onze volle aandacht en steun in de komende periode.

Hoeveel boerenlandvogels zijn er nog in Drenthe?

Drenthe is een provincie waar de veldleeuwerik, zomertortel en wulp graag komen. Dat was vroeger al zo. Maar deze soorten gaan rap achteruit. Het aantal veldleeuweriken was in 2017 nog maar 60% van het aantal dat in 1990 in Drenthe te vinden was. Met de wulp gaat het nog slechter: 15% zijn er nog maar over. En de zomertortel is zelfs gekelderd naar 5%!

Alle reden voor meer inzet. Provinciale Staten van Drenthe hebben in 2017 het Plan van aanpak akker- en weidevogels vastgesteld. Sindsdien werken boeren, natuurorganisaties, vrijwilligers en onderzoeksorganisaties in Drenthe gezamenlijk aan behoud en herstel van de akker- en weidevogelpopulaties.

Maar dit is nog niet genoeg, want het aantal boerenlandvogels neemt nog steeds af. Met o.a. onze partners in Heel Drenthe Zoemt en een krachtig provinciaal programma kunnen we dit tij keren.

Lees meer op de website van de Vogelbescherming