Nieuwe zonnekader Hoogeveen; terug naar de tekentafel

5 februari 2019

Nieuwe zonnekader Hoogeveen; terug naar de tekentafel

De Natuur en Milieufederatie Drenthe heeft kritiek op het ontwerp zonnekader dat Hoogeveen heeft gepresenteerd voor de ontwikkeling van zonne-energie in deze gemeente. De gemeente zet de deur een stuk wijder open voor zonnecentrales in het landelijk gebied en laat na een stevig kader te bieden waaraan locaties van initiatiefnemers moeten voldoen. Dit staat een gefaseerde ontwikkeling van zonne-energie, met voldoende kansen voor daken, verweesde gronden en leegstaande bedrijventerreinen, in de weg.

Waar wij moeite mee hebben is dat het college met het aangepaste beleidskader de (principes van de) zonneladder volledig overboord zet. In plaats van een goed integraal beleid voor zon op daken, bedrijventerreinen en landelijk gebied wil de gemeente een ‘driesporenbeleid’ invoeren dat vrijwel het hele landelijke gebied (minus de uitzonderingsgebieden) van de gemeente Hoogeveen tot zoekgebied verklaart. Door 20% per landschapstype open te stellen voor zonneparken is het onduidelijk waar de gemeente de grens trekt qua locatiekeuze en het aantal initiatieven in het buitengebied.

Risicovol

Aangezien dit beleidskader ook geen termijn heeft, niet is gefaseerd en er geen volledig inzicht wordt gegeven in de omvang van de klimaat- en energieopgave van Hoogeveen, vrezen wij dat er, nadat er in korte tijd al vijf grootschalige, commerciële zonnecentrales in het landelijk gebied een vergunning hebben gekregen, nog vele vergelijkbare zullen volgen. De leegstaande bedrijventerreinen van de gemeente zelf blijven opvallend genoeg volstrekt buiten beeld terwijl juist daar kansen liggen voor een door de samenleving breed gedragen ontwikkeling.

Nieuwe kans?

Ook de landbouworganisatie LTO heeft in zijn reactie stevig kritiek geuit op de voorstellen van de gemeente. Ook bewonersorganisaties hebben kritisch gereageerd op dit ontwerp. Wat ons betreft mag het huidige plan van tafel en gaan we met alle betrokkenen in overleg voor een nieuw ontwerp dat op brede steun kan rekenen van alle betrokken partijen.

Lees meer