Natuurrijke excursie in De Onlanden

21 juni 2016

Natuurrijke excursie in De Onlanden

Op vrijdag 17 juni heeft de Natuur en Milieufederatie Drenthe haar achterban en andere geïnteresseerden laten kennismaken met het biologische vleesveebedrijf ’t Hoogeveld, en met natuur- en waterbergingsgebied De Onlanden. De afgelopen jaren is dit gebied in de Kop van Drenthe door herinrichting ingrijpend van karakter veranderd. Door het slim combineren van wensen op het gebied van waterveiligheid, natuurontwikkeling en landbouw is een prachtig nat natuurgebied ontstaan.

Biologisch vleesveebedrijf ‘t Hoogeveld
De aftrap van de excursie vond plaats in de schuur vNatuurrijke excursie in De Onlandenan biologisch vleesveebedrijf ’t Hoogeveld
aan de rand van Eelde-Paterswolde. Alma en Sytze van der Goot vertelden gepassioneerd hoe zij samen met Natuurmonumenten 600 hectare veenweidegebied in De Onlanden beheren. In de zomerperiode begrazen de Limousin-koeien de weilanden. Daarnaast maait ’t Hoogeveld in overleg met Natuurmonumenten de graslanden voor de voederwinning, waarbij men rekening houdt met Natuurrijke excursie in De Onlandenbroedvogels. ’s Winters staan de koeien in de potstallen van het bedrijf. De geproduceerde stalmest wordt in het voorjaar weer over het land uitgereden. Het vlees van de Limousins is te koop bij de Groene Weg slager in de stad Groningen.

Kringloop
’t Hoogeveld vormt een mooi voorbeeld van een duurzaam grondgebonden veehouderijbedrijf, waarbij de kringloop op het bedrijf gesloten is. Er is voldoende grond voor de productie van veevoer en de afzet van mest. Judith van den Berg van de Natuur en Milieufederatie Drenthe vertelde dat het de ambitie is dat alle melkveehouderijbedrijven in Drenthe in 2020 tot de top behoren in duurzame grondgebonden melkveehouderij. Er is dan zoveel mogelijk sprake van gesloten kringlopen van stikstof, fosfaat en organisch stof op het bedrijf of in het gebied, bijvoorbeeld door samenwerking met akkerbouwers in de buurt. De Natuur en Milieufederatie Drenthe werkt in Drenthe samen met LTO Noord, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de provincie aan het realiseren van deze ambitie.

Natuurrijke excursie in De Onlanden

Waterberging
In het tweede deel van de middag stond de werkelijke kennismaking met het gebied op het programma. Wetlandwacht Wim van Boekel vertelde aan de hand van de kaart op welke wijze De Onlanden de afgelopen jaren zijn ingericht als natuur- en waterbergingsgebied. Het gebied is ingericht als doorstroommoeras om te voorkomen dat delen van de stad Groningen onderlopen, zoals in 1998 dreigde te gebeuren. Dat de functie als waterbergingsgebied goed werkt, bleek in januari 2012. Het waterbergingsgebied werd tijdens een periode met extreem hoog water in Groningen en Drenthe versneld in gebruik genomen.

Explosie natuur
De natuur heeft duidelijk geprofiteerd van de inrichting van het gebied als doorstroommoeras. Sinds 2012 is de natuur volgens Wim van Boekel in De Onlanden geëxplodeerd. Water- en moerasvogels, zoals bijvoorbeeld roerdomp, kleinst waterhoen en de grote zilverreiger doen het goed. Ook otters en waterspitsmuis profiteren van de vernatting van het gebied.

Tijdens de aansluitende excursie konden de Natuurrijke excursie in De Onlandenaanwezigen dit zelf ervaren. Met de bus reed het
gezelschap naar Peizermade. Vanaf daar ging de excursie te voet verder door het Matslootgebied, de kern van het doorstroommoeras. Onderweg werden onder meer twee overvliegende roerdompen en een bruine kiekendief gespot. Ook zagen de wandelaars in de rijk begroeide rietlanden een grote, harige rups van de grote beervlinder en een heleboel rupsen van de dagpauwoog.

Volgende bijeenkomsten
De Natuur en Milieufederatie Drenthe organiseert het komende jaar meer van dit soort bijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van duurzaamheid (energie, natuur en milieu) in Drenthe. Tijdens deze bijeenkomsten bouwen we samen aan een mooi en duurzaam Drenthe. De bijeenkomsten hebben altijd een actueel, afwisselend en interactief karakter, met veel ruimte voor ontmoeting. Wilt u op de hoogte gehouden worden van de volgende bijeenkomsten? Meldt u dan aan als supporter en blijf op de hoogte!

word-supporter2