Natuurakkoord zo nu niet tekenen

8 december 2011

Natuurakkoord zo nu niet tekenen

Drenthe moet nu niet instemmen met het onderhandelingsakkoord natuur. Gedeputeerde Staten (GS) stelt de Provinciale Staten voor de ondertekening op te schorten zo lang het onduidelijk is of er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn voor de natuur en het landelijk gebied van Drenthe. De Natuur en Milieufederatie Drenthe onderschrijft deze lijn, maar vindt ook dat de provincie zelf flink in het plattelandsbeleid moet investeren wanneer er landelijk aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.

De Provinciale Staten nemen op 21 december a.s. een finaal besluit over het onderhandelingsakkoord. GS stellen nu voor de ondertekening op te schorten. In het onderhandelingsakkoord natuur zijn afspraken gemaakt over de overdracht van de verantwoordelijkheid voor natuur en het landelijk gebied van het Rijk naar de provincies. Het Rijk voert tegelijk echter een bezuiniging door van ruim 70%.

In het geheel spelen vier punten een hoofdrol:
– geld voor beheer van bestaande natuurgebieden;
– het verrekenen van gebieden die door de overheid al zijn aangekocht maar nog niet zijn betaald, de zogenaamde lopende verplichtingen;
– het verder afmaken van de Ecologische Hoofdstructuur;
– de middelen die beschikbaar zijn voor het bredere plattelandsbeleid.

Beheer bestaande natuur en verplichtingen
Voor het beheer van de bestaande natuur en de lopende verplichtingen is er op dit moment nog volstrekt geen helderheid over de voor Drenthe beschikbare financiële middelen.

Ook is onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de internationale natuurdoelen. Uit alle stukken blijkt dat de internationale doelen met het voorgestelde beleid lang niet worden gehaald. Als het Rijk en de provincies dit samen afspreken, zou je denken dat ze daarvoor samen verantwoordelijk zijn. Maar zowel het Rijk als de provincies zeggen dat ze daar nu niet voor willen staan. GS Drenthe stelt de Staten voor niet eerder te tekenen dan dat Bleker tekent voor deze verantwoordelijkheid.

Meer geld naar Drenthe?
De opschortende voorwaarden van Drenthe zijn verder met name gericht op de verdeling van de financiële middelen die de provincies onderling nog  moeten bepalen. Zo is GS van mening dat zij meer dan 1/12 van het landelijk beschikbare budget voor beheer moet krijgen, omdat Drenthe relatief veel natuur heeft.

Ook stelt GS als voorwaarde dat de lopende verplichtingen in Drenthe deels door andere provincies moeten worden gefinancierd. Voor 1 juli 2012 zou hier duidelijkheid over moeten komen. In het algemeen is de inschatting dat het niet reëel is dat andere provincies Drenthe hier het volle pond gaan gunnen. Bovendien als dit al zo werkt, dan zijn er ook grote vraagtekens te plaatsen bij de manier waarop dit dan moet plaatsvinden.

Het binnenhalen van ruim 40 miljoen euro voor de al aangegane verplichtingen (o.a. aankoop en inrichting Ecologische Hoofdstructuur) is – dankzij Bleker – namelijk gekoppeld aan de verkoop van (EHS)gronden elders. Afgezien van de vraag of dit gaat werken, wordt met deze Drentse hectares het natuurbeleid dus elders weer uitgehold…

Middelen voor gebieden en plattelandsbeleid
Als het lukt om via de opschortende voorwaarden meer geld naar Drenthe te halen voor het beheer en de aangegane verplichtingen, dan zijn we er nog niet. Met deze middelen bereiken we namelijk alleen nog maar dat we stilstaan. Er is nog geen budget voor het robuust maken van de natuur en het toekomstige plattelandsbeleid. Het gaat dan onder andere om de verdere investeringen in de EHS, het gebiedenbeleid, het landschapsbeheer, de schaapskuddes, de Nationale Parken etc.

Al deze taken zijn volgens GS Drenthe nu ‘te vondeling’ gelegd. Deze stilstand zal ongetwijfeld leiden tot grote achteruitgang en raakt niet alleen de natuur maar ook de plattelandseconomie. Het is duidelijk dat dit Kabinet daar geen cent meer voor over heeft. Het is nog onduidelijk of Drenthe bereid is daar zelf in te investeren. Wij vinden dat de Provincie – als het deze landelijke eisen stelt aan het akkoord – ook zelf meer over de brug moet komen wanneer aan de landelijke voorwaarden wordt voldaan. Het door de Drentse plattelandsorganisaties opgestelde Groenmanifest kan daarvoor als leidraad dienen ( zie onder ‘meer informatie’).

Het groene geluid
Pas als alle provinciebesturen met het akkoord hebben ingestemd en de Tweede Kamer het heeft goedgekeurd, is sprake van een definitief decentralisatieakkoord. Op 21 december ligt het onderhandelingsakkoord Natuur voor instemming bij Provinciale Staten van Drenthe voor. Op 14 december behandelen de Staten ‘s middags het voorstel van GS. Alleen op dat moment is er de mogelijkheid tot inspreken. Wij voeren op dit moment gesprekken met alle Statenfracties over het akkoord en roepen onze achterban op om 14 december het groene geluid te laten horen.

Meer informatie