Natuur en Milieufederatie Drenthe en NLVOW ondersteunen Regieplan Wind Emmen

31 oktober 2014

Natuur en Milieufederatie Drenthe en NLVOW ondersteunen Regieplan Wind Emmen

De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) en de Natuur en Milieufederatie Drenthe gaan gezamenlijk actief bijdragen aan het proces rond realisatie van windenergie in de gemeente Emmen. De achtergrond  van beide organisaties zijn verschillend, maar in de doelen van het vandaag door het College van B en W gepresenteerde regieplan windenergie Emmen vinden de organisaties elkaar.

Bij de gemeente Emmen ligt de opgave om 95,5 MW te realiseren. Zowel de Natur en Milieufederatie Drenthe als de NLVOW vinden dat dit op de best mogelijke manier moet worden ingepast. Dat betekent dat het belang voor omwonenden en de omgeving (natuur en landschap) in acht moet worden genomen en er een meest optimale verdeling van lusten en lasten moet worden nagestreefd.

Zowel de bewoners als het landschap zullen moeten worden beschermd tegen de gevolgen van het realiseren van deze hoeveelheid windenergie op land in de gemeente Emmen. Hierbij wordt gestreefd naar een minimaliseren van de overlast. De NLVOW en de Natuur en Milieufederatie Drenthe hebben aan de gemeente hun gezamenlijke steun aangeboden omdat zij al langer voor deze belangen opkomen en in het kader daarvan veel kennis en ervaring hebben opgedaan tijdens andere projecten in Nederland. Deze kennis en ervaring willen beide organisaties inzetten om te komen tot de best mogelijke inpassing onder de meest optimale randvoorwaarden.

In de huidige opzet van de gemeente Emmen (Regieplan windenergie) die vandaag door het College is gepresenteerd, zitten volgens de Natuur en Milieufederatie Drenthe en de NLVOW voldoende intenties, randvoorwaarden en aanknopingspunten om tot een goed resultaat te kunnen komen.

De gestelde kaders en het nadrukkelijk betrekken van de bewoners bij de invulling van hun eigen woon- en leefomgeving, wordt hierbij door beide organisaties als zeer positief ervaren.

Meer informatie
Lees het persbericht van de gemeente Emmen.