Natuur en Milieuorganisaties in beroep tegen gaswinningen rond Assen

18 december 2018

Natuur en Milieuorganisaties in beroep tegen gaswinningen rond Assen

De Natuur en Milieufederatie Drenthe gaat samen met Het Drentse Landschap en Natuurmonumenten in beroep tegen het besluit van Minister Wiebes om de NAM vergunning te verlenen voor verdergaande gaswinning in de gasvelden rond gemeente Assen.

Met de vergunning geeft de Minister de NAM toestemming om een verzameling kleinere gasvelden, benoemd als ‘gaswinning Westerveld’, verder leeg te pompen. Rond deze winningen is inmiddels veel onrust ontstaan. In Eleveld en de omgeving van Eleveld en Assen heeft deze winning in het verleden namelijk al tot aardbevingen hebben geleid. Volgens de Minister zijn de gevolgen van de voorzetting van deze winningen gering en de risico’s aanvaardbaar; de bodemdaling wordt geschat op 2 à 3 cm.

Geleidelijke winning

De Drentse natuur- en milieuorganisaties maken zich zorgen over deze redenatie en inschattingen. De praktijk heeft inmiddels laten zien dat de modellen en de voorspellingen waarop de mijnbouwers en vergunningverleners zich baseren weerbarstig zijn. Wij pleiten daarom voor een winningsbesluit dat uitgaat van een veel meer geleidelijke winning. In het huidige besluit gaat de Minister uit van winningsbesluit van 10 jaar, waarbij de velden in kortere tijd worden leeggepompt. Wij pleiten voor een meer getemporiseerde winning waarin het snelle pompen en het winstbejag niet voorop staan. Wat ons betreft is het veel beter om uit te gaan van het voorzorgsbeginsel en het bewaren van een voorraad voor toekomstige tijden.

Natuurgebieden

Ook de gevolgen voor de omliggende natuurgebieden zijn in onze ogen onvoldoende onderzocht en meegewogen in het totale besluit. We vinden het opvallend dat de Minister uitgaat van zeer langdurig gebruik van de gasopslag Norg bij Langelo. Daardoor pakt de som van de bodemdaling, veroorzaakt door de exploitatie en winningen, gunstiger uit. Het is ons standpunt dat de Minister uit moet gaan van een veel korter gebruik van de gasopslag Langelo en de daarmee samenhangende gevolgen voor de bevingen een grotere rol moet laten spelen in zijn besluit.

Bekijk hier het beroepsschrift.