Pleidooi voor Assens energieakkoord

17 februari 2016

Pleidooi voor Assens energieakkoord

De gemeente Assen heeft onlangs in haar raadszaal de resultaten van een duurzaamheidsmonitor gepresenteerd. Inwoners, maatschappelijke organisaties en raadsleden mochten hier als eersten hun licht over laten schijnen. De Natuur en Milieufederatie Drenthe was daarbij ook van de partij en pleit voor  intensiveren van het beleid en een lokaal energieakkoord.

De duurzaamheidsmonitor van de gemeente Assen bleek vooral te gaan over de stand van zaken met betrekking tot het energieverbruik en de beleidsinzet van de gemeente. Dat is zeker interessante kost. Het is toe te juichen dat de gemeente dit in beeld brengt. In Assen verbruiken de sectoren bedrijven, woningen en verkeer ieder circa een derde van het totaal (zo’n 4200 TetaJoule*). Het verkeer binnen de gemeente levert daarbij wel een groter aandeel in de CO2 productie (zo’n 44%). Voor de klimaataanpak is verkeer dus de belangrijkste bron.

Het merendeel van het energiegebruik wordt nog steeds gedekt door fossiele bronnen. In Assen bedraagt het aandeel duurzaam opgewekte energie nog geen 3%. Dat is zelfs minder dan de schamele landelijk gemiddelde score (5,5 %). Een lichtpuntje hierbij is dat dit aandeel in Assen de afgelopen jaren stevig is toegenomen, vooral dankzij de groei van het aantal zonnepanelen.

Zal dit de komende jaren ook zo zijn, dankzij het Asser beleid? Dat moet nog blijken. Het bureau dat de monitor heeft opgesteld heeft voor de gemeente een aantal beleidsscenario’s doorgerekend. Uit deze doorrekening blijkt dat het doorzetten van het huidige Assense beleid nauwelijks zoden aan de dijk zet. Het energieverbruik en de CO2 uitstoot nemen nauwelijks af en de duurzame energieproductie  groeit in 2013 naar slechts 5,1 %. De bijdrage die Assen graag wil leveren aan een voortvarend energie- en klimaatbeleid komt op basis van de huidig beleid dus helemaal niet uit de verf.

Toekomstscenario’s
Die ambitie komt meer tot zijn recht in de twee plus-scenario’s die het bureau ook heeft doorgerekend. Voor het eerste scenario is uitgegaan van een plus op het beleid dat rekent op een doorvertaling van het landelijke energieakkoord naar een regionaal scenario. Het tweede scenerio zet hier nog een extra plus op. Beide scenario’s vragen een zeer forse intensivering van het Assense beleid.

In de raadszaal bleek  – bij een eerste peiling – onder de aanwezigen een groot draagvlak te zijn voor intensivering. Voor de aanwezige wethouder Harmke Vlieg is dat een duidelijk signaal en een steun in de rug. De Natuur en Milieufederatie Drenthe juicht deze steun natuurlijk toe en wacht met spanning af welke stappen de gemeente Assen nu gaat zetten. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente zijn ambities ook voorziet van een stevig uitvoeringsprogramma die mede gedragen wordt door andere partijen. Zij zullen namelijk in belangrijke mate mede het succes bepalen. Voorbeelden van zulke partijen zijn de plaatselijke woningcorporaties en midden- en kleinbedrijven.

Om de ambitie voor intensivering te bereiken roepen wij de gemeente Assen op – in aansluiting op het landelijke energieakkoord – een lokaal energieakkoord te sluiten. Op deze manier heb je de landelijk betrokken partners al mee en kunnen zij via deze weg ook hun inzet naar de regio vertalen. Wat ons betreft neemt Assen hierin het voortouw, sluiten wij graag aan en mogen ook andere gemeenten dit goede voorbeeld volgen.

Meer informatie:

* TJ= TetaJoule. 1 Tj komt ongeveer overeen met het energieverbruik van 20 huishoudens.