Natuur en Milieufederatie Drenthe pleit voor maatschappelijk debat over Drentse gaswinningen

26 juni 2017

Natuur en Milieufederatie Drenthe pleit voor maatschappelijk debat over Drentse gaswinningen

De Drentse natuur en milieuorganisaties hebben bij Minister Kamp bezwaar aangetekend tegen het winningsplan voor de gaswinning Westerveld, liggend in Assen en omgeving. De Natuur en Milieufederatie pleit als voortrekker van dit bezwaar voor een maatschappelijk debat over de Drentse winningen.


Bezwaren winningsplan Westerveld

De Drentse natuur en milieuorganisaties uiten in de zienswijze stevige kritiek op het ontwerp winningsplan Westerveld. Dit plan geeft de NAM toestemming tot voortzetting van bestaande winningen rond Assen en Vries. In de vergunning wordt nog altijd aangestuurd op maximale hoeveelheden gas. Rondom de aansprakelijkheid bestaan nog veel vragen. Bij de vergunningverlening is namelijk sprake van abstracte risicoanalyses, een aanpak die ook in Groningen al tot grote problemen heeft geleid. Maatschappelijke rechtvaardiging in termen van nut en noodzaak, aandacht voor draagvlak en expliciete afweging van risico’s voor natuur, milieu en landschap ontbreekt.
Juist vanwege deze breed levende bezwaren en onrust is een veel specifiekere onderbouwing noodzakelijk. Daarnaast moet de overgang naar een duurzame energievoorziening een uitgebreider onderdeel zijn van de afwegingen en motivering. De natuur en milieuorganisaties sluiten zich aan bij de kritische zienswijze van o.a. de gemeente Assen en de waterschappen. Zo pleiten we voor vijf, in plaats van tien jaar toestemming om te boren, meer inzicht in de hoeveelheid te winnen gas en een meer geleidelijke winning ervan.

Maatschappelijk debat Drentse winningen

De onduidelijkheden, bezwaren en onrust komen nu ook in Drenthe op allerlei andere plaatsen naar boven. Meestal in een laat stadium van de formele vergunningprocedures. De Minister verwijst dan naar vastgesteld beleid, bewoners voelen zich in de steek gelaten en de overheden zijn het onderling ook niet eens.

Betrokken partijen roepen we daarom op om met elkaar het debat en dialoog aan te gaan en daartoe ook zelf een eerste initiatief genomen. Op donderdag 29 juni is de eerste ronde van het “Drents Gasdebat” in het Drents Museum. Bewoners en betrokkenen kunnen zich daarvoor hier inschrijven.