Mening panelleden over lichthinder in Drenthe

26 november 2015

Mening panelleden over lichthinder in Drenthe

In het kader van de Nacht van de Nacht 2015 vroegen we ons Groene Peiler panel naar hun mening over verlichting. Hierbij gaf 87 % van de 129 respondenten aan het belangrijk tot zeer belangrijk te vinden dat het ’s nachts in Drenthe op sommige plekken echt donker is.

Ook vroegen we ons panel of er in hun woonomgeving sprake is van onnodige of overbodige verlichting. Of plekken die te veel of te fel worden verlicht of van verkeerd gericht licht. Hieruit blijkt dat vooral straatverlichting vaak ervaren wordt als te veel of te fel verlicht. En dat reclameverlichting en bedrijfspanden vaak overbodig verlicht zijn.

Tot slot legden we drie stellingen voor aan het panel. De eerste stelling was ‘Ik stoor mij aan de hoeveelheid reclameverlichting langs de Drentse wegen’. 58% is het hier (geheel) mee eens. 74% is het eens met de stelling ‘In mijn gemeente moet de verlichting van bruggen, monumenten, gebouwen e.d. na 23.00 uur gedoofd worden’.

De panelleden zijn verdeeld over de vraag hoe de lichthinder door open melkveestallen voorkomen kan worden. 45% is het (geheel) eens met de stelling dat goede voorlichting en overleg voldoende is. 48% is het daarmee oneens en vindt dat je boeren ook verplichtingen moet opleggen. Tot slot vroegen we de panelleden om plekken te markeren op de kaart www.wijmakenhetdonker.nl waar het licht wat hun betreft uit mag. Hierop kwamen diverse meldingen binnen. We hebben deze meldingen neergelegd bij de verantwoordelijke instanties en/of bedrijven. Op wijmakenhetdonker.nl staat gemarkeerd welke meldingen nu aan gewerkt wordt of zelfs zijn opgelost.

Bekijk hier de resultaten in grafieken (pdf).

Bekijk hier de meldingen op Wij maken het donker.