Massaal protest tegen explosieve groei intensieve veehouderij in Aa en Hunze

21 maart 2016

Massaal protest tegen explosieve groei intensieve veehouderij in Aa en Hunze

De petitie tegen explosieve groei van intensieve veehouderij in Drenthe is, sinds de start op 17 februari,  massaal ondertekend. In de petitie roept de Natuur en Milieufederatie Drenthe samen met Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, Milieudefensie, Dierenbescherming en Wakker Dier de gemeenteraad van Aa en Hunze op de uitbreidingsmogelijkheden voor intensieve veehouderij in het bestemmingsplan buitengebied te beperken. In ruim een maand tekenden bijna 1.300 mensen de petitie. Een duidelijk signaal aan de gemeenteraad!

Het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze bieden in het ontwerp bestemmingsplan buitengebied zeer ruime mogelijkheden voor uitbreiding van intensieve veehouderij. In dit ontwerp bestemmingsplan stellen zij voor om bestaande intensieve veehouderijbedrijven en grondgebonden bedrijven – met een tak intensieve veehouderij – dezelfde ruimte te bieden voor uitbreiding van intensieve veehouderij. Ook akkerbouwers met wat kippen of varkens erbij, krijgen daardoor de ruimte om ongeveer twee voetbalvelden vol te bouwen met kippen- of varkensstallen. Dit betekent dat zo’n bedrijf stallen kan bouwen voor 7.500 vleesvarkens, 120.000 legkippen of 220.000 vleeskuikens.

Provinciaal beleid
In feite kan een akkerbouwer met een kleine tak intensieve veehouderij volledig omschakelen naar intensieve veehouderij. Deze omschakeling is in strijd met het beleid van de provincie Drenthe. In haar reactie op het ontwerp bestemmingsplan stelt de provincie dan ook vragen bij deze ruime mogelijkheden voor intensieve veehouderij.

Natuurschade
Ook het advies van de landelijke commissie m.e.r. (milieu effect rapportage) is zeer kritisch over de ruime mogelijkheden voor uitbreiding van veehouderijbedrijven. De ammoniakuitstoot van veehouderijbedrijven vormt een bedreiging voor de natuur. Volgens de commissie kan zonder aanvullende maatregelen niet worden uitgesloten dat uitbreiding van veehouderijbedrijven leidt tot schade aan de natuurgebieden Drentsche Aa, Elperstroom en andere beschermde natuurgebieden. De gemeente moet nader onderzoeken hoe negatieve effecten van ammoniakdepositie op deze natuurgebieden kan worden voorkomen.

Procedure
Bij een eerste bespreking van het ontwerp bestemmingsplan in de raadscommissie van Aa en Hunze op 25 februari jl. bleek dat een deel van de raad kritisch staat tegenover de ruime mogelijkheden voor intensieve veehouderij. Het college van burgemeester en wethouders is nu bezig met een beantwoording van de zienswijzen. Op 19 mei a.s. vergadert de raadscommissie van Aa en Hunze opnieuw over het ontwerp bestemmingsplan buitengebied. De planning is om het bestemmingsplan in de raadsvergadering van 13 juli vast te stellen.

Petitie
Op 19 mei bieden wij de handtekeningen aan de gemeenteraad van Aa en Hunze aan. Tot die datum is het nog steeds mogelijk de petitie tegen explosieve groei van intensieve veehouderij te ondertekenen. 

Kom in actie voor het Drentse landschap, frisse lucht en dierenwelzijn en teken de petitie!

Button V1
Meer informatie