Lichthinder door kassen

24 oktober 2011

Lichthinder door kassen

De glastuinbouw is een belangrijke bron van licht. Glastuinders maken vaak gebruik van groeilicht. Door kassen ’s nachts te verlichten, is een hogere productie mogelijk. Om lichthinder te voorkomen gelden er regels voor de afscherming van kassen aan de bovenzijde en de zijkant.

Veel kassen worden verlicht door speciale verlichting, zogenaamde assimilatieverlichting. Vooral rozen en andere snijbloemen blijken beter en sneller te groeien als ze meer licht ontvangen. Maar ook veel voedingsgewassen groeien sneller. Dit levert de roodgele luchten boven kasgebieden op. Deze gloed is tot op een afstand van ongeveer 20 kilometer waar te nemen.

Lichthinder
Verreweg het grootste deel van het uitgestoten licht, verlaat de kas via het dak. Van boven zijn de kassen dus goed zichtbaar als grote, lichtuitstralende oppervlakten. De lichtintensiteit is relatief hoog in vergelijking met die van wegen. Ook gaat het bij kassen om zeer grote oppervlakten, vergeleken met bijvoorbeeld sportvelden en wegen. Niet alleen het aantal kassen dat door assimilatieverlichting wordt belicht, maar ook de verlichtingssterkte in de kas zelf neemt nog steeds toe.

Besluit glastuinbouw
De vakgroep LTO Glastuinbouw en Stichting Natuur en Milieu hebben in 2004 een akkoord bereikt over de aanpak van lichthinder door kassen. Dit heeft erin geresulteerd dat er in 2005 regels met betrekking tot afscherming van kassen zijn opgenomen in het Besluit glastuinbouw. Het Besluit glastuinbouw bevat eisen, onder andere over lichtuitstoot, die de overheid stelt aan glastuinders om de milieubelasting zo veel mogelijk te beperken. Op 1 oktober 2009 zijn deze regels verder aangescherpt.

Wat zijn de huidige regels?
Als er in de nacht assimilatiebelichting wordt toegepast, dan moet de kas aan de bovenzijde in principe minimaal 95% zijn afgeschermd. Vanaf 2014 wordt dit aangescherpt tot minimaal 98%. Aan de zijkant moet de kas voor minimaal 95% zijn afgeschermd. Deze regels gelden in de donkerteperiode vanaf 6 uur ‘s avonds, waarbij de precieze periode afhankelijk is van de tijd van het jaar.

Handhaving
Er gelden allerlei uitzonderingsbepalingen op deze regels, wat de toepasbaarheid en handhaafbaarheid niet ten goede komt. Het is dan ook onduidelijk in hoeverre de regels voor afscherming in Drenthe goed worden toegepast.