Landschap als verbindingsweg voor de toekomst

15 maart 2019

Landschap als verbindingsweg voor de toekomst

Masterplan voor Mooi Drenthe

De komende periode zal er meer dan ooit een beroep gedaan worden op het vermogen om in Drenthe gezamenlijk aan de slag te gaan met verstrekkende en relevante maatschappelijke opgaven. De klimaatadaptatie, de hervorming van de landbouw, bevolkingskrimp en de energietransitie, het zijn stuk voor stuk opgaven waarvan we allemaal de gevolgen zullen ervaren, in ons landschap en in onze levensstijl. Wanneer alle genoemde transities sectoraal en per afzonderlijk project worden gepland en uitgevoerd, is de kans reëel dat we binnen één generatie de kwaliteit en diversiteit van ons Drentse landschap en de daarmee verbonden natuur en cultuur vergaand de nek omdraaien.

De roep om de opgaven in onderlinge samenhang aan te pakken komt uit verschillende hoeken. Het College van Rijksbouwmeesters pleit in haar publicatie en tour Panorama Nederland zelfs voor: ‘een cultuuromslag van sectoraal naar integraal als enige mogelijkheid om de veelomvattende aard van de vragen op de juiste manier aan te pakken’. Ook Theo Spek, hoogleraar Landschapsgeschiedenis en hoofd van het Kenniscentrum Landschap aan de Rijksuniversiteit Groningen pleitte in zijn lezing tijdens de recente Landschapsmanifestatie van Noorderbreedte voor veel meer aandacht voor verweving van functies als noodzakelijk alternatief en wenkend perspectief voor decennialang ‘casco-denken’.

“Noord-Nederland dient de komende jaren een enorme verbouwing te ondergaan als gevolg van klimaatadaptatie, energietransitie, verduurzaming van de landbouw en gezond ouder worden. Om al deze zaken goed op elkaar af te stemmen is een integrale landschappelijke aanpak onmisbaar: gebiedseigen oplossingen gebaseerd op de eigen kracht van bewoners en met zorgvuldig ingepaste vernieuwingen in een eeuwenoud en rijk gelaagd Drents landschap.” Theo Spek, hoogleraar Landschapsgeschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen 

Het Drentse landschap is wat ons betreft het meest geschikte vertrekpunt en integratiekader voor een masterplan of regionale omgevingsagenda. Het landschap bepaalt in sterke mate de identiteit van Drenthe. Alles komt er samen en het landschap is in sterke mate verbonden aan de activiteiten en leefwereld van bewoners. We roepen onze nieuwe provinciebestuurders dan ook op om een integrale omgevingsagenda hoog op de actielijst voor de komende vier jaar te zetten. Niet alleen omdat het noodzakelijk is, maar ook omdat de complexe maatschappelijke opgaven van deze tijd een uitgelezen kans bieden om Drenthe nog mooier te maken.

Meer lezen

Het pleidooi van Theo Spek 

Panorama NL; het advies van het college van Rijksadviseurs over de aanpak van opgaven