Landbouwenquête groot succes

21 september 2013

Landbouwenquête groot succes

Schaalvergroting noordelijke landbouw alleen mogelijk met behoud van landschap

Inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe vinden dat schaalvergroting in de landbouw onder voorwaarden mogelijk is, intensieve veehouderij wordt kritisch beoordeeld en consumenten worden gezien als de drijvende kracht achter verduurzaming van de landbouw.   Dit blijkt uit de landbouwenquête die door de noordelijke natuur- en milieufederaties en LTO Noord in samenwerking met het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant is uitgevoerd.

Wij zijn blij met de grote respons op de landbouwenquête. Bijna 4.250 mensen hebben de vragenlijst ingevuld. Dat laat zien dat veel mensen zich betrokken voelen bij de agrarische sector en haar ontwikkeling.

Behoud landschap
In het algemeen staan de noordelingen niet negatief tegenover schaalvergroting in de akkerbouw en melkveehouderij. Maar ze zijn ook erg gehecht aan hun landschap. Dit blijkt uit het feit dat men negatief oordeelt over specifieke effecten van schaalvergroting, zoals het verdwijnen van oude sloten en houtsingels, de afname van geschikte leefomgeving voor weidevogels en de toename van licht uit stallen. Een ruime meerderheid is van mening dat schaalvergroting mogelijk is, maar wel onder de voorwaarde dat de kwaliteiten van het landschap behouden blijven.

Intensieve veehouderij ontoelaatbaar
Over intensieve veehouderij wordt veel negatiever gedacht. Bijna de helft van de deelnemers vindt intensieve veehouderij ontoelaatbaar. Men maakt zich vooral zorgen over het antibioticagebruik. Ook over het dierenwelzijn en de geuruitstoot is men negatief.

Andere vleesproductie
Als het gaat om de vraag wie de belangrijkste rol speelt bij de omschakeling van de huidige vleesproductie naar een keten met voldoende aandacht voor dierenwelzijn, natuur, milieu en volksgezondheid, dan zien de respondenten in de eerste plaats een rol weggelegd voor zichzelf: de consument. De consument zou meer verantwoorde producten moeten kiezen. Daarna volgt de supermarkt. Die zou in de eerste plaats eerlijk vlees moeten promoten, maar ook geen kiloknallers meer moeten aanbieden.

Landbouwdebat
Op woensdagavond 2 oktober a.s. kan verder over de toekomst van de landbouw in Noord-Nederland worden doorgepraat. We organiseren dan gezamenlijk het grote noordelijke landbouwdebat. Het debat is van 20.00 tot 22.00 uur in de Kruisweg in Marum (Kruisweg 1). De ontvangst is vanaf 19.30 uur. Aanmelding voor het debat is niet nodig.

Betekenis voor Drenthe
Samen met de landbouw, de provincie en gemeenten willen we in Drenthe verder aan de slag met de resultaten van de enquête en het debat. De hoofdopgave is in dit kader de melkveehouderij. Samen met LTO Noord hebben we een Drentse aanpak ontwikkeld voor de ruimtelijke inpassing van schaalvergroting in de melkveehouderij, genaamd Boerderijen om trots op te zijn. Met betrokken overheden en de landbouw gaan we hier mee verder, zodat deze aanpak ook een plek krijgt in het beleid.

Voor het beperken van lichthinder door melkveestallen is in Drenthe nog nauwelijks aandacht. Wij zijn van plan om hiermee gezamenlijk met de Drentse landbouw aan de slag te gaan.

Ook het maatschappelijke debat over de intensieve veehouderij is voor Drenthe relevant. Dit vraagt zowel van de landbouw als van andere betrokkenen aandacht.

Meer informatie

Lees ook de artikelen in het Dagblad van het Noorden van zaterdag 21 september: