‘Koolstofboeren’: goed voor klimaat en boer

15 maart 2019

‘Koolstofboeren’: goed voor klimaat en boer

Aan de tafel Landbouw en landgebruik van het Klimaatakkoord hebben de landbouw- en natuurorganisaties hun gezamenlijke inzet bepaald voor de CO2-reductie. De tafel wil meer presteren dan de vooraf opgegeven taakstelling. Het kabinet heeft dit in zijn recente besluitvorming omarmd. Wat ons betreft dus tijd voor een Drents Actieprogramma waarin de aanpak van de veenoxidatie en het stimuleren van koolstofboeren een plek krijgen.

Het vastleggen van koolstof in de bodem is goed voor landbouw en draagt bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot.  Wat ons betreft stropen de landbouw en natuur- en milieuorganisaties samen de mouwen op om werk te maken van meer organische stof in de Drentse bodem. Wij roepen de provincie en de waterschappen op om initiatieven voor ‘koolstofboeren’ te ondersteunen.

In het ontwerp Klimaatakkoord van december 2018 is de ambitie opgenomen om het organisch stofgehalte in landbouwbodems te verhogen. Opslag van koolstof in de bodem kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Voor de boer is organische stof van belang voor de nutriëntenvoorziening, doorwortelbaarheid, bodemstructuur en het vochtleverend en waterbergend vermogen van de bodem. Daarmee draagt verhoging van het organisch stofgehalte ook bij aan het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering (klimaatadaptatie). Tijdens de droge zomer van afgelopen jaar bleek maar weer hoe belangrijk het is dat bodems goed water vasthouden.

Er zijn dus voldoende redenen om te werken aan het verhogen van het organisch stofgehalte in de bodem, maar er kunnen veel meer boeren actief mee aan de slag. Op dit moment zijn er nog te weinig economische stimulansen om hier binnen de bedrijfsvoering meer rekening mee te houden. Alleen in een deel van het gebied van waterschap Vechtstromen kunnen boeren nu een beheervergoeding krijgen, wanneer ze werken aan het verhogen van het organisch stofgehalte in de bodem door het opbrengen van ruige mest.

De Drentse situatie, waarbij veel grond wordt geruild tussen melkveehouders en akkerbouwers, maakt het ook lastiger om op regionaal niveau te werken aan een positieve organische stofbalans. Grasland is in staat om snel organisch stof op te bouwen, maar het verhogen van het organisch stofgehalte van bouwland is een stuk lastiger.

Des te meer reden dus om de komende periode in Drenthe te investeren in verbetering van de bodemkwaliteit en CO2-opslag in de bodem via de weg van meer organische stof.