Hoogste waardering maar ook zorgen over het Drentse landschap

15 maart 2019

Hoogste waardering maar ook zorgen over het Drentse landschap

Het Drentse landschap wordt hoog gewaardeerd, maar tegelijk zijn er ook grote zorgen. Dit blijkt uit de grote landschapsenquête die Natuurmonumenten op 12 maart j.l. heeft gepresenteerd. De uitslagen bevestigen dat we de waarden Drenthe moeten koesteren en dat er een een offensieve landschapsstrategie nodig is voor de nieuwe ruimtelijke opgaven.

De enquête is de afgelopen maanden door maar liefst 45.000 mensen is ingevuld. De uitkomsten laten zien hoe belangrijk het landschap is waarin we wonen, werken en recreëren.  Het valt veel mensen op: ons landschap kent minder vogels in het voorjaar, minder bloemen in de zomer en de schoonheid ervan is in het geding. Mensen maken zich zorgen. Er moet in het landelijk gebied meer ruimte komen voor natuurvriendelijke landbouw en voor het opwekken van duurzame energie. Zónder dat het ten koste gaat van waardevol landschap en natuur.

Drenthe

Drenthe krijgt met een 8,1 het hoogste rapportcijfer van alle provincies. De waardering is het allerhoogst langs de Hondsrug en in het zuidwesten van de provincie. Net als in de rest van Nederland maken Drenten zich wel zorgen over de toekomst van hun mooie landschap, zij het iets minder sterk dan andere Nederlanders. Dat ligt anders in het veenkoloniale landschap achter de Hondsrug: daar zijn de zorgen groot. Dit hangt ongetwijfeld samen met de windmolenplannen in dit gebied.

Zorgen over toekomst

Een ruime meerderheid van de respondenten maakt zich zorgen over toekomstige ontwikkelingen in het landelijk gebied. Het verdwijnen van bloemen, vogels en insecten wordt als grootste bedreiging gezien.

Meest verantwoordelijke partij

Als we kijken naar het handelingsperspectief, dan kijkt vrijwel iedereen als eerste naar de overheid als partij die men verantwoordelijk acht om het landschap te beschermen. Na de overheid leggen mensen de meeste verantwoordelijkheid bij natuurbeschermers, gevolgd door boeren en bedrijven en het minst bij burgers.

Boeren belonen

Er bestaat brede steun voor mogelijke maatregelen voor het beschermen van het landschap. De meeste steun bestaat daarbij voor het financieel ondersteunen van boeren richting een meer natuurvriendelijke bedrijfsvoering. Overheden en supermarkten hebben daar volgens de respondenten ook een grote rol in.

Verdeeld over plaatsing windmolens en zonnepanelen

Er bestaat een duidelijke voorkeur voor de plaatsing van windmolens langs wegen en bedrijfsterreinen of op zee. De steun voor zonnevelden op landbouwgrond is aanzienlijk lager. Een aanzienlijke meerderheid vindt het landelijk gebied niet geschikt voor de plaatsing van windmolens en zonnepanelen. Slechts een klein deel van de respondenten vindt natuurgebieden en de nabijheid daarvan geschikte locaties voor windmolens of zonnepanelen.

Meer informatie

Persbericht Natuurmonumenten
Enquêteresultaten Drenthe