Herijking Ecologische Hoofdstructuur

7 juni 2011

Herijking Ecologische Hoofdstructuur

Het kabinet wil de uitvoering van het natuurbeleid overdragen aan de provincies. Tegelijk wil het ingrijpend bezuinigen op de realisering van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), het netwerk van natuurgebieden. Het Rijk en de provincies zijn op dit moment in onderhandeling over de wijze waarop dit invulling moet krijgen. De uitkomst hiervan is nog onduidelijk, maar de geluiden tot nu toe zijn bijzonder zorgwekkend voor de natuur.

Bezuinigingen
Het kabinet heeft in het regeerakkoord opgenomen dat er flink op de EHS bezuinigd moet worden. De inzet van staatsecretaris Bleker is dat de EHS in 2018 afgemaakt moet worden in aangepaste vorm (herijkt). Wat dreigt is dat er vanuit het Rijk zo weinig middelen beschikbaar komen, dat het natuurbeleid bij voorbaat al geen kans van slagen heeft. De provincies zijn nu gevraagd de uitvoering van het natuurbeleid over te nemen en vragen daarbij terecht om voldoende middelen voor de uitvoering.

Onderhandelingen
De afgelopen periode heeft er over de ‘herijking’ van de EHS intensief overleg plaatsgevonden tussen Rijk en provincies. Tot nu toe zijn beide overheden het nog niet eens geworden. Binnenkort vindt weer bestuurlijk overleg plaats tussen staatssecretaris Bleker en de provincies. De uitkomsten van dit overleg zijn nog zeer onvoorspelbaar. Probleem is dat het Rijk in zijn huidige begroting niet eens voldoende geld heeft gereserveerd om het beheer van bestaande natuur te betalen. Laat staan dat er nog geld is om het netwerk van natuurgebieden af te maken. Voor het beheer van het landschap en investeringen in het landelijk gebied dreigt er zelfs helemaal geen rijksgeld meer over te blijven

Gevolgen
Wij vrezen voor de toekomst van de natuur. De voorgenomen bezuinigingen van het Rijk op het natuurbeleid zullen volgens het Planbureau voor de Leefomgeving leiden tot een verdere verslechtering van de natuurkwaliteit en de leefomstandigheden voor planten- en diersoorten.
De gevolgen van deze drastische bezuinigingen zullen ook negatief doorwerken op de plattelandseconomie. De provincies verdienen dan ook alle steun in de onderhandelingen met het Rijk.

In het begin van het jaar hebben we rond de Statenverkiezingen met de campagne Warmlopen voor de natuur aandacht gevraagd voor deze problematiek. We hebben alle politieke partijen opgeroepen om verdere investeringen in het natuurbeleid te ondersteunen.

Groenmanifest
Verder hebben we in het Groenmanifest samen met LTO Noord, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer voorstellen gedaan voor aanpassing van de EHS. Hiermee hebben we laten we blijken dat we ook oog hebben voor de bezuinigingsopgaven en daar samen met andere partijen inspanningen voor willen leveren. De provincie heeft deze ambitie overgenomen. Het Groenmanifest is inmiddels breed omarmd door andere partijen en daarmee een belangrijk steun in de rug voor de provincie.

Onze oproep aan het Rijk is om met een beter bod te komen richting de provincies. Er is zeer breed draagvlak voor natuurbeleid; voor het behoud van soorten zijn meer middelen hard nodig. Ook de plattelandseconomie vaart wel bij deze investeringen.

Meer informatie