Harde kritiek aanpak windpark vraagt om nieuwe koers

17 december 2015

Harde kritiek aanpak windpark vraagt om nieuwe koers

De recent gepresenteerde rapportage van de ‘gebiedsverkenner’ bevat niet mis te verstane kritiek op de aanpak en het proces voor de plannen voor windmolens in de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn. Minister Kamp, die mede de opdracht gaf tot deze verkenning, dient zich deze kritiek aan te trekken en een nieuwe koers en aanpak te ontwikkelen.

Titian Oterdoom heeft als verkenner de afgelopen maanden diverse gesprekken gevoerd met een groot aantal betrokkenen in en om het gebied, waar projectontwikkelaars op grond van een zogenoemde RCR procedure een windpark willen ontwikkelen. De vraag was of en hoe bewoners en overige belanghebbende organisaties betrokken willen worden bij verdere planvorming en hoe ze aankijken tegen inbreng en samenwerking rond thema’s als communicatie, participatie en profijt.

De conclusies uit de verkenning liegen er niet om. Er is harde kritiek op de aanpak en van de planontwikkeling tot dusver. Geconstateerd kan worden dat het vertrouwen van de omwonenden in de planontwikkelaars ver te zoeken is en er weinig tot geen bereidheid is tot toenadering en samenwerking op de bovengenoemde punten. Opvallend hierin is dat de meest directe tegenstanders niet eens tot de geïnterviewden behoorden. De kritiek op het planproces en de gevoerde procedures worden breed gedeeld.

De minister heeft in een eerste reactie op het rapport de Tweede Kamer laten weten dat hij zich de kritiek aan zal trekken. Hij doet een toezegging om werk te maken van verbetering van de communicatie en de kritiekpunten bij de verdere procedure rond dit windpark. Daarbij zal hij onder andere kijken of hij nadelige omgevingseffecten met maatregelen en mogelijke gebiedsinvesteringen kan compenseren.

Gedeputeerde Stelpstra van de provincie Drenthe heeft inmiddels zijn zorgen geuit over het gebrek aan draagvlak en de verwijdering die in gebied is ontstaan tussen planmakers en bewoners. Hij roept de mensen op om vooral aan tafel te gaan en mee te praten over de mogelijkheden voor compensatie.

Maar zaten de meest betrokkenen hier nu op te wachten? Wij denken van niet. Voor omwonenden telt niet de communicatie over of betrokkenheid bij de informatievoorziening. Zij ervaren een gebrek aan mogelijkheden om inbreng en invloed uit te oefenen op de planvorming zelf.  Deze blijft echter in en naar aanleiding van de verkenning nog buiten schot.

Het zou de minister sieren als hij op dit soort punten nu een opening zou bieden. De rapportage van de gebiedsverkenner legt de dubbele rol – waarin de minister verkeert – bloot. De minister moet enerzijds de winddoelen op tijd zien te halen en anderzijds vertrouwen zien te (her-) winnen in een volstrekt stukgelopen proces waar hij zelf verantwoordelijk voor is. Tot nu toe ervaren de betrokkenen de planontwikkelaars en het ministerie op dit punt als een gesloten front. De huidige plannen kunnen – vanuit oogpunt van de minister – ook juridisch gezien niet zomaar meer van tafel. Op basis van nader overleg – geleid door een onafhankelijke commissie – zou echter nog wel gekeken kunnen worden of en onder welke voorwaarden een windpark gerealiseerd zou kunnen worden, waarvoor meer draagvlak is.

De Natuur en Milieufederatie Drenthe heeft de minister opgeroepen een korte time-out van enkele maanden in te lassen. In deze periode kan nagegaan worden of via zo’n aanpak nog bruggen zijn te slaan met de inwoners uit het gebied. Op deze manier kan er ook recht worden gedaan aan de aanbevelingen van de gebiedsverkenner.

Wij hopen dat de minister en de provincie Drenthe deze openingen alsnog bieden en zullen ons daar ook de komende tijd voor blijven inspannen.

Meer informatie