Groningse impulsen voor maatschappelijk gedragen Energieakkoord

11 mei 2012

Groningse impulsen voor maatschappelijk gedragen Energieakkoord

De Natuur en Milieufederatie Groningen reageerde januari jongstleden positief op het Programma Energie 2012 – 2015 van de Provincie Groningen, maar had ook enkele aanbevelingen voor diverse onderdelen in het programma. Dit onder andere naar aanleiding van de berekeningen die voor het Noordelijk Klimaat Perspectief zijn uitgevoerd.

Tijdens het maken van het Noordelijk Klimaat Perspectief bleek dat er een indrukwekkende hoeveelheid beleidsnota’s is geschreven. Tegelijk is er zelfs bij de meest betrokken partijen geen duidelijk totaalbeeld over het energiebeleid. Bij het maatschappelijk debat over zaken als windenergie of gasopslag, is het ontbreken van zo’n totaalplaatje een duidelijk manco. Als niet duidelijk is wat de nut en noodzaak is en wie welk aandeel in het behalen van de doelen moet gaan leveren, lopen discussies snel vast.

Zo is uit het Noordelijk Klimaat Perspectief gebleken dat er forse extra inspanningen nodig zijn boven op het beleid dat nu wordt voorgesteld. Op grond van de gegevens en berekeningen die naar voren zijn gekomen, achten wij het niet realistisch dat de provincie Groningen met het nu voorliggende programma een meer dan evenredige bijdrage kan leveren aan het behalen van Europese klimaat- en energiedoelstellingen. Bovendien constateren we dat in het programma de monitoring ontbreekt, waardoor het voor de provincie Groningen niet mogelijk is om te bepalen of zij voldoende CO₂ reduceren.

Energiebesparing
Een evenredige bijdrage aan het behalen van Europese klimaat- en energiedoelstellingen ligt binnen bereik, als door de provincie Groningen een extra inspanning wordt geleverd op het terrein van energiebesparing. Energiebesparing is de meest kostenefficiënte en effectieve manier om tot CO₂-reductie te komen. De industrie in Groningen is verantwoordelijk voor bijna de helft van het totale energiegebruik en zonder een stevige beleidslijn kan het Programma Energie energiebesparing niet stimuleren. Wij hopen dan ook dat er extra aandacht zal worden besteed aan dit onderwerp. Naast energiebesparing in de industrie, zijn ook energiebesparing in het transport én de bestaande bouw belangrijk om op koers te blijven bij het behalen van de klimaat- en energiedoelstellingen.

Groen Gas en warmte
Het gebruik van gas om te voorzien in de vraag naar warmte, ook in de industrie, is voor de provincie Groningen zeer bepalend in de totale energievraag. Het stimuleren van de productie en het gebruik van Groen Gas levert om die reden een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de energievoorziening. Wij ondersteunen deze programmalijn dan ook van harte. Een andere manier om op duurzame wijze in de warmtevraag te voorzien, is het gebruik van restwarmte of aardwarmte. In de Eemshaven en Delfzijl wordt veel warmte geproduceerd die niet wordt ingezet. Wij achten het dan ook waardevol als de Provincie het gebruik van restwarmte en aardwarmte stimuleert en hierover een beleidsdoel opneemt in het Programma Energie.

Decentrale opwekking en Lokale Duurzame Energiebedrijven
Het is duidelijk dat decentrale opwekking van energie en het ontstaan van lokale duurzame energiebedrijven belangrijke tendensen zijn binnen het energiebeleid. Dat zijn goede ontwikkelingen, omdat veel innovaties verbonden zijn aan het afstemmen van vraag en aanbod van energie op lokaal niveau. Het geeft bovendien ook stevige impulsen aan de noodzakelijke groei van het aandeel duurzame energie. We zijn verheugd dat het programma aandacht besteedt aan het stimuleren van dergelijke initiatieven.

Ook wij zijn bezig met het bieden van ondersteuning bij de realisatie van Lokale Duurzame Energiebedrijven. Deze initiatieven zitten momenteel voornamelijk nog in een startfase. Er zijn investeringen nodig in werving van deelnemers, lokaal draagvlak en organisatie, voordat de initiatieven kunnen uitgroeien tot lokale duurzame energiebedrijven. Gezien de kansen die er liggen en de doorslaggevende rol van de provincie, bij het uitbouwen van initiatieven tot succesvolle lokale duurzame energiebedrijven, vinden wij dat dit onderwerp veel prioriteit mag krijgen.

Meer informatie
Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met de Natuur en Milieufederatie Groningen (050-3130800 of communicatie@nmfgroningen.nl).

Lees hier de reactie van De Natuur en Milieufederatie Groningen op het Programma Energie 2012-2015 van de provincie Groningen (pdf).