Groenmanifest van Drenthe is bouwsteen voor Collegeprogramma

18 april 2011

Groenmanifest van Drenthe is bouwsteen voor Collegeprogramma

Het Groenmanifest van Drenthe, dat de landbouw- en natuurorganisaties half maart aan de provincie hebben aangeboden, is goed ontvangen. Het neemt een prominente plek in het nieuwe Collegeprogramma van de provincie Drenthe in. De komende bestuursperiode gaat de provincie dit Groenmanifest samen met waterschappen, gemeenten en andere gebiedspartners verder uitwerken.

Op 15 maart hebben wij samen met LTO Noord, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer het Groenmanifest van Drenthe aan de Commissaris van de Koningin Jacques Tichelaar overhandigd. Ook is het manifest aan het Rijk aangeboden. In het manifest hebben wij een pakket van voorstellen voor de Drentse natuur en het ammoniakbeleid uitgewerkt.

Bezuinigingen
Aanleiding voor het opstellen van het manifest vormden de ingrijpende bezuinigingen, die voor het landelijk gebied zijn voorzien. De bezuinigingen hebben negatieve gevolgen voor de natuur en de economie van het platteland, waaronder de landbouw. In het manifest vragen wij het Rijk en de provincie voldoende middelen en instrumenten beschikbaar te stellen voor natuur en landbouw, op basis van de gezamenlijk ontwikkelde beleidsvoorstellen uit het manifest. Met het Groenmanifest van Drenthe onderstrepen de Drentse landbouw- en natuurorganisaties het gezamenlijke belang van investeringen in het landelijk gebied.

Realisering Ecologische Hoofdstructuur
De realisering van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), het netwerk van natuurgebieden, is voor de landbouw- en natuurorganisaties een gezamenlijk uitgangspunt. De bezuinigingen vragen echter om aanpassingen van het huidige beleid. Wij hebben in het manifest voorgesteld om de EHS in aangepaste vorm af te maken. De voorstellen leiden tot een iets compacter, maar wel een degelijk netwerk van natuurgebieden.

Ook hebben wij voorgesteld om voor de realisering van de EHS langer de tijd te nemen, namelijk tot 2027 in plaats van tot 2018. Hierbij hebben we een koppeling gelegd met andere beleidsdoelen, zoals de Kaderrichtlijn Water en de Natura 2000.

Tenslotte hebben wij in het manifest voorgesteld om te regelen dat de landbouw geen planologische hinder ondervindt van de langere uitvoeringsperiode. In het manifest hebben wij hiervoor voorstellen ontwikkeld, die samen met de provincie kunnen worden opgepakt.

Ammoniakbeleid
In het manifest hebben wij gepleit voor een Drentse aanpak, waarbij de verlaging van de ammoniakuitstoot van de veehouderij te combineren is met bedrijfsontwikkeling. De verlaging is nodig om de kwaliteit van de Natura 2000-gebieden in de provincie te verbeteren. Wij vinden dat een landelijke aanpak te lang op zich laat wachten. Samen met LTO Noord stellen wij voor melkveehouderijbedrijven een provinciaal maatregelenpakket voor om dit tijdelijk op te lossen.

Financiering
In het nieuwe Collegeprogramma spreekt Gedeputeerde Staten uit dat zij de realisatie van de EHS, zoals voorgesteld in het Groenmanifest, overneemt als beleidsdoel. Voor de realisatie van de natuurdoelen gaat de provincie op zoek naar alternatieve en creatieve financieringsbronnen.

Contactpersoon
Reinder Hoekstra (r.hoekstra@nmfdrenthe.nl)