Groenmanifest basis voor provinciaal beleid

7 juni 2011

Groenmanifest basis voor provinciaal beleid

Op 17 mei hebben Gedeputeerde Staten besloten de ambitie uit het Groenmanifest van Drenthe als uitgangspunt te nemen voor het provinciaal beleid. Half maart heeft De Natuur en Milieufederatie Drenthe dit Groenmanifest samen met LTO Noord, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer aan de provincie aangeboden.

In het manifest hebben we een pakket van voorstellen voor de Drentse natuur en voor het ammoniakbeleid uitgewerkt. Gedeputeerde Staten verwachten met de voorstellen voor de natuur een goed functionerend netwerk van natuurgebieden, de Ecologische Hoofdstructuur, te kunnen realiseren.

Beleidskader stikstof
Gedeputeerde Staten hebben de voorstellen voor het ammoniakbeleid al op 12 april vastgesteld als interim-beleidskader stikstof voor Drenthe. Door de vaststelling van dit tijdelijke beleidskader kan de provincie weer Natuurbeschermingsvergunningen verlenen aan veehouderijbedrijven. Dit is ook goed voor de natuur in Drenthe, omdat de bedrijfsontwikkeling wordt gecombineerd met een verlaging van de ammoniakbelasting van natuurgebieden.

Programmatische Aanpak Stikstof
De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is erop gericht de hoeveelheid stikstof die in Natura-2000 gebieden terecht komt, omlaag te brengen. De verwachting is dat het interim-beleidskader stikstof zal gelden tot deze landelijke PAS in werking treedt. Waarschijnlijk gebeurt dit medio 2012.

Meer informatie