Groene grenzen aan de groei van de melkveehouderij?

17 december 2013

Groene grenzen aan de groei van de melkveehouderij?

Het Rijk houdt met handhaven van het systeem van dierrechten voorlopig het slot op de groei van de intensieve veehouderij. De melkveehouderij krijgt wel de ruimte voor verdere groei, mits deze bedrijven extra grond aankopen of hun mestoverschotten verwerken. Dit blijkt uit een brief die staatssecretaris Dijksma afgelopen week aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. De Natuur en Milieufederatie Drenthe is blij met de voorwaarde dat de groei van melkveebedrijven is gekoppeld aan de hoeveelheid grond. Wel wijzen we de verdere groei op basis van mestverwerking af.

Voorwaarde grondgebondenheid
De melkveehouderij zou in onze ogen grondgebonden moeten blijven, wil zij haar ‘license to produce’ behouden. Dit houdt in dat bedrijven zoveel mogelijk hun eigen veevoer verbouwen en de mest op hun eigen grond kwijt kunnen. Het voorkomt dat er teveel voer en mineralen van elders worden aangevoerd. Grondgebondenheid is een belangrijke voorwaarde om te komen tot een duurzame kringlooplandbouw die natuur en milieu zo weinig mogelijk belast. In het algemeen bestaat er in de sector, de politiek en de maatschappij ook consensus dat de melkveehouderij in Nederland grondgebonden zou moeten blijven. In de recente brief aan de Tweede Kamer onderschrijft staatssecretaris Dijksma dit belang van grondgebondenheid.

Staatssecretaris Dijksma geeft aan dat ze het systeem van dierrechten voor de intensieve veehouderij voorlopig zal handhaven. De melkveehouderij mag wat haar betreft wel groeien. Het dierrechtensysteem vormt voor de intensieve veehouderij momenteel het plafond voor verdere groei. Voor de melkveehouderij stelt het systeem van melkquota momenteel de grenzen aan de melkproductie, maar de melkquotering vervalt per 1 mei 2015. De melkveehouderij mag wat Dijksma betreft daarna flink groeien, als melkveebedrijven ook zorgen voor extra  grond bij de groei of de extra mestverwerking. Het is nog niet duidelijk hoeveel melkvee of mest er gekoppeld is aan een hectare grond  en wat grondgebondenheid voor deze sector in de toekomst eigenlijk gaat inhouden. Wel is duidelijk dat er juist in deze sector de komende jaren een flinke groei voor de deur staat.

Groei melkveehouderij
Er is al  een flinke groei gaande in de melkveehouderij. Melkveebedrijven anticiperen nu al op het vervallen van de melkquotering. Koeien staan steeds vaker op stal en niet in alle gevallen kan de mest nog op de eigen grond worden uitgereden. Hierdoor vervaagt het onderscheid tussen de intensieve veehouderij en de melkveehouderij. De melkveehouderij dreigt haar grondgebonden karakter te verliezen.

Ook in Drenthe is deze ontwikkeling gaande. Veel melkveehouderijbedrijven hebben de afgelopen periode een Natuurbeschermingswetvergunning voor uitbreiding van hun bedrijf aangevraagd. Een aantal bedrijven wil groeien naar 500 tot 1.000 koeien.

In Dalen heeft een melkveehouderijbedrijf zelfs concrete plannen voor een uitbreiding naar 1.900 koeien. De gemeente Coevorden heeft hier recent een omgevingsvergunning voor verleend. De vergunning biedt ruimte voor een bouwvlak van ruim 9 voetbalvelden (4,7 hectare). Wij hebben bezwaar gemaakt tegen deze vergunning, omdat wij grote vraagtekens plaatsen bij de grondgebondenheid, de milieubelasting, de weidegang, de impact op het landschap en de gezondheidsrisico’s van het bedrijf.

Mestverwerking geen oplossing
De staatssecretaris wil groei van melkveebedrijven ook toestaan onder de voorwaarde dat het overschot aan mest wordt verwerkt. Maar het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) concludeert terecht in haar evaluatie van het mestbeleid dat mestverwerking een ‘end of pipe-maatregel’ is. Overige milieuproblemen, zoals de uitstoot van ammoniak en broeikasgassen en stank, worden hiermee niet opgelost. Bovendien concludeert het PBL dat de uitbreiding van de mestverwerking onvoldoende is voor de vanaf 2015 verwachte hoeveelheid mest.

In Drenthe gaan we met de melkveehouderijsector en zuivelindustrie in overleg wat de gevolgen  zijn van het nieuwe landelijke beleid en hoe we in Drenthe de komende tijd invulling gaan geven aan verdere verduurzaming en grondgebondenheid van de melkveehouderij. Wij houden u op de hoogte.

Meer informatie