Gezamenlijke ontwikkeling recreatie en natuur in Leekstermeergebied geborgd

18 april 2011

Gezamenlijke ontwikkeling recreatie en natuur in Leekstermeergebied geborgd

Op 30 maart heeft de gemeente Noordenveld het Ruimtelijk ontwikkelingskader voor verblijfsrecreatie in het Leekstermeergebied vastgesteld. De Ontwikkelingsvisie Ruimte voor het Leekstermeer, die De Natuur en Milieufederatie Drenthe samen met andere natuurorganisaties en de recreatiesector heeft opgesteld, is uitgangspunt geweest voor de ontwikkeling van dit kader. Door de vaststelling van het Ruimtelijk ontwikkelingskader heeft de gemeente Noordenveld nu de koppeling tussen recreatieve ontwikkelingen en winst voor natuur en landschap in het Leekstermeergebied geborgd.

Waardevol natuurgebied
Het Leekstermeergebied is een waardevol laagveenmoeras dat van grote betekenis is voor vogels. In de winterperiode slapen duizenden ganzen op het meer. Verder fungeert het gebied als broedgebied voor onder meer de porseleinhoen, kwartelkoning en rietzanger. Het gebied maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur en heeft een Europese beschermingsstatus als Natura 2000-gebied.

Ontwikkelingsvisie natuur en recreatie
Ook voor de recreatie is het gebied van betekenis. Er liggen verschillende verblijfsrecreatiebedrijven rond het meer en het is van belang voor waterrecreatie. De combinatie van natuur en recreatie in het gebied leverde in het verleden wel eens spanningen op. Op initiatief van de provincie en de gemeente Noordenveld zijn de natuur- en recreatiesector daarom in gesprek gegaan over de toekomst van het Leekstermeer. Dit heeft in 2009 geresulteerd in de Ontwikkelingsvisie ‘Ruimte voor het Leekstermeer’, waarin gezamenlijke kansen voor natuur en recreatie zijn benoemd.

Koppeling recreatie en natuur
Het centrale moto in deze visie is dat recreatieve ontwikkelingen in het Leekstermeergebied samen op dienen te gaan met winst voor natuur en landschap. Wij onderschrijven dit motto van harte en vinden het belangrijk dat dit als centraal uitgangspunt ook beleidsmatig wordt verankerd. Door de vaststelling van het Ruimtelijk ontwikkelingskader heeft de gemeente Noordenveld nu de koppeling tussen toekomstige recreatieve ontwikkelingen en winst voor natuur en landschap gewaarborgd.

De Natuur en Milieufederatie Drenthe, is mede namens andere natuurorganisaties, nauw betrokken geweest bij het opstellen van het Ruimtelijk ontwikkelingskader. In het kader zijn criteria opgenomen, waarop wordt gelet bij de beoordeling van een plan van een recreatiebedrijf. Daarnaast is meegenomen dat wanneer een recreatiebedrijf wil uitbreiden, er overleg zal plaatsvinden met de aangrenzende natuurbeheerder. Verder wordt het Kwaliteitsteam Natuurlijke Recreatie om advies gevraagd. Dit team van deskundigen adviseert recreatieondernemers bij het uitwerken van hun plannen.

Meer informatie
De Ontwikkelingsvisie ‘Ruimte voor het Leekstermeer’ is te downloaden op de site van Natuurlijke Recreatie Drenthe, onder de naam ‘Boekje Leekstermeer’.

Contactpersoon
Judith van den Berg (j.vd.berg@nmfdrenthe.nl)