Gevolgen bezuinigingen voor de EHS in Drenthe

2 februari 2011

Gevolgen bezuinigingen voor de EHS in Drenthe

Het kabinet wil zeer ingrijpend korten op de budgetten voor natuur en landschap. Wat dreigt is dat de Drentse natuurgebieden niet robuust kunnen worden gemaakt en cruciale verbindingen tussen de verschillende natuurgebieden niet worden gerealiseerd. Het gevolg zal zijn dat de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), het netwerk van natuurgebieden in Nederland, niet kan worden afgemaakt.

Beleid EHS
Volgens het eerder vastgestelde natuurbeleid van het Rijk zou in Drenthe voor een goed functionerende Ecologische Hoofdstructuur 18.000 hectare nieuwe natuur moeten worden gerealiseerd. Ongeveer 3.000 hectare was gereserveerd voor de realisering van de robuuste verbindingen Hunze, Dwingelderveld – Sallandse Heuvelrug en Vledder Aa. Het kabinet wil deze robuuste verbindingen helemaal schrappen en heeft alle aankopen voor nieuwe natuur voorlopig stopgezet.

Stand van zaken EHS
Op dit moment is in Drenthe ruim 10.000 hectare aangekocht als natuurgebied. Hiervan is ruim 5.000 hectare daadwerkelijk ingericht als natuurgebied. Drenthe lag daarmee goed op schema om de natuurdoelen te realiseren. Maar het is ook duidelijk dat het karwei nog niet af is. Ook als je de robuuste verbindingen (zo’n 3000 hectare) niet meerekent, ligt er nog een forse opgave voor de aankoop en inrichting van gronden om de Drentse natuur robuust te maken.

Bezuinigingen
De laatste stand van zaken is dat het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) helemaal geen financiële middelen meer heeft voor de aankoop en inrichting van gronden als natuurgebied. Het is zelfs onzeker of er nog voldoende geld is voor de financiering van het beheer van bestaande natuurgebieden die voorheen in eigendom waren van Defensie, zoals het Ballooërveld en het Holtingerveld. De kabinetsvoornemens zetten daarmee het hele natuurbeleid op losse schroeven.

Gevolgen Drenthe
Als de bezuinigingen op deze wijze worden doorgevoerd, heeft dit grote gevolgen voor de realisering van het netwerk van natuurgebieden in Drenthe. Zo kan de hermeandering van de Hunze niet worden afgemaakt. Door het schrappen van de robuuste verbindingen kan onder meer de verbindende functie van de Vledder Aa tussen het Drents-Friese Wold en de Wieden-Weerribben niet worden gerealiseerd. In het Reestdal kan de verdroging van de natuur niet worden opgeheven.