Gemeenteraadsverkiezingen 2014

17 december 2013

Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Op 19 maart 2014 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Gemeenten hebben belangrijke taken op natuur- en milieugebied. Ze staan bovendien dicht bij burgers en spelen een belangrijke rol in de weg naar een duurzame ontwikkeling. De Natuur en Milieufederatie Drenthe zal de komende tijd daarom extra aandacht schenken aan de groene taken en opgaven voor de Drentse gemeenten. 

Wij richten ons vooral op de nieuwe bestuursprogramma’s voor de komende raadsperiode. Wij nodigen onze lezers, plaatselijke groepen en politici uit daar mede invulling aan te geven. Meer informatie daarover treft u begin 2014 aan op www.nmfdrenthe.nl. In deze Ziezo geven we voor het thema energie alvast een paar schoten voor de boeg.

Bouwstenen voor de nieuwe bestuursperiode; thema energie

  • Lokaal werk maken van het landelijk energieakkoord
    In juli 2013 is het landelijke Energieakkoord getekend. Bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden maken zich daarin samen sterk voor duurzame energievoorziening. Gemeenten hebben zich verbonden aan dit akkoord en getekend voor de uitvoering van belangrijke onderdelen. Uitvoering van het akkoord en de daaraan verbonden opgaven leidt tot groene groei. Het akkoord is dus een belangrijk en breed gedragen kompas en mag in geen enkel bestuurs-programma ontbreken.
  • Op naar de energiesprong voor bestaande woningen
    De meeste energiewinst is te halen door besparingsmaatregelen in de bestaande woningen. Met een energiesprong kan dubbele winst worden geboekt: grotere stappen naar energiezuinige woningen in combinatie met een nieuwe financieringsaanpak. Bewoners betalen een vast bedrag, waarin zowel woonkosten als energielasten zijn geïntegreerd. Energie besparen is zeker voor mensen met een smalle beurs de komende periode extra van belang. Maar juist voor deze mensen is financiering van deze maatregelen ook een obstakel. Stijgende woonlasten vormen voor veel mensen een steeds groter probleem. Grootschalige energiebesparingsprogramma’s zijn goed voor de werkgelegenheid en de lokale economie. Het mes snijdt dus hier aan drie kanten.
  • Steun de opkomst van de energieke samenleving
    Ook in Drenthe zijn veel lokale groepen inmiddels zelf aan de slag gegaan om bij te dragen aan duurzame energie in eigen wijk, regio of gemeente. Drenthe telt inmiddels zo’n 50 groepen. Zij richten zelf energiecorporaties op, organiseren gezamenlijke aanschaf van zonnepanelen en/of organiseren besparingsacties in eigen buurt.  Een meer decentrale energievoorziening vormt een belangrijke schakel in de weg naar duurzaamheid. Deze lokale groepen verdienen stevige steun vanuit gemeenten.