Gemeenten zoeken naar regierol Wijkaanpakken

6 februari 2019

Gemeenten zoeken naar regierol Wijkaanpakken

Afgelopen week organiseerde de Natuur en Milieufederatie Drenthe samen met de provincie en Bouwend Nederland een kenniscafé Wijkaanpakken. Het kenniscafé was het vervolg op enkele bijeenkomsten die vorig jaar over het onderwerp Wijkaanpakken werden gehouden, waarin meerdere gemeenten aangaven vaker met elkaar hierover in gesprek te willen gaan.

De Wijkaanpak

In het Klimaatakkoord wordt ‘de Wijkaanpak’ benoemd als belangrijk element om energiebesparing in Nederland grote stappen verder te brengen. Het idee achter deze aanpak is dat een wijk een haalbare schaalgrootte vormt voor zowel technische oplossingen voor duurzame warmte en stroom, als voor het betrekken en activeren van bewoners. Zo kan er een centraal aanspreekpunt zijn en zou de projectorganisatie te overzien moeten zijn. Wanneer er voldoende bereidwilligheid is, kunnen in een compacte periode intensieve aanpassingen worden gemaakt aan gebouwen en omgeving. Vervolgens is de voorspelling dat na enkele pilots de vraagbundeling op wijkniveau zorgt voor een vermindering van uitvoeringskosten en dat er tempo gemaakt kan worden door de standaardisatie van de meest geschikte collectieve systemen en gebouwmaatregelen.

Vraag, aanbod en samenwerking

Hoewel het zo uitgestippelde pad wellicht aannemelijk klinkt en het landelijk beleid duidelijk benoemt dat de regie voor het ontwikkelen en uitvoeren van de aanpakken bij de gemeenten ligt, is er ook nog veel onzekerheid. Want wat houdt de toebedeelde regierol in? Welke middelen en bevoegdheden zijn ervoor nodig om deze in te vullen? Welke afwegingen spelen mee en hoe weeg je die? En naar welke acties vertaalt de rol zich? Deze vragen stonden centraal tijdens de gesprekken in het kenniscafé.

De waarde van samenwerking

Jaap Lobbezoo, als vertegenwoordiger van voorbeeldgemeente Noordenveld, onderstreepte in een presentatie hoe de samenwerking tussen de gemeente en energiecoöperatie Noordseveld heeft bijgedragen aan het succes van een breed gedragen en effectieve aanpak. De provincie, Bouwend Nederland en de Natuur en Milieufederatie Drenthe benadrukten ook de waarde van samenwerking, in dit geval ook tussen de top-down aansturing en de ondersteuning van de bottom-up beweging. Vanuit het gezamenlijk werken richting succesvolle aanpakken, pitchten de drie organisaties de gemeenten elk een aanbod:

Potentiekaart en mogelijk subsidie

De provincie heeft een potentiekaart wonen gemaakt met allerlei zinvolle data op basis waarvan de keus voor een wijk gemakkelijker door een gemeente gemaakt kan worden. Daarnaast is de provincie bezig met een aanvraag voor een Europese Elena-subsidie, bedoeld om een deel van de proceskosten voor een wijkaanpak te kunnen co-financieren.

Meedenken voor technische oplossingen

Bouwend Nederland bood zich aan om de communicatielijn te zijn naar hub achterban van bedrijven,  om mee te denken over de technische oplossingen voor een wijkaanpak, en om de ervaringen die hierin ontstaan te delen met de actieve gemeenten.

Begeleiden bewonersgroepen

De Natuur en Milieufederatie Drenthe benoemde de ervaringen binnen de Energiewerkplaats met het ondersteunen van intussen meer dan honderd bewonersinitiatieven en hieruit blijkt dat (net als in gemeente Noordenveld) samenwerking tussen de lokale energie-initiatieven en gemeenten leidt tot een groter draagvlak bij bewoners  – en zo ook tot meer resultaat. Vanuit hier deden wij het aanbod dat wij ons graag inzetten om deze bewonersgroepen te begeleiden om ze een gelijkwaardige stem te geven in de processen die rondom de wijkaanpakken worden opgezet, iets waar onder de groepen grote belangstelling voor is.

Vervolg

Hoe die samenwerking opgestart kan worden zal aan bod komen tijdens het volgende kenniscafé Wijkaanpakken, die in de loop van het voorjaar wordt georganiseerd.