Gemeente Borger-Odoorn ambassadeur van de Knollathyrus

9 februari 2018

Gemeente Borger-Odoorn ambassadeur van de Knollathyrus

Ook de gemeente Borger-Odoorn heeft zich aangemeld als ambassadeur voor de biodiversiteit van het boerenland. De gemeente gaat zich inzetten voor de Knollathyrus. Deze zeldzame plantensoort komt in Drenthe bijna alleen in de bermen in de omgeving van Ees en Eesergroen voor.

Foto Hans Dekker

De Knollathyrus heeft opvallende donkerrode tot lichtpaarse bloemen en bloeit van mei tot in augustus. Deze in Nederland zeer zeldzame soort stelt hoge eisen aan zijn milieu en hoort thuis in schrale graslanden, soortenrijke heidevelden, lichte loofbosjes en langs bosranden. De Knollathyrus komt alleen voor op plekken waar leem in de bodem aanwezig is. In Drenthe is de Knollathyrus bijna alleen nog te vinden in schrale bermen op de Hondsrug in de gemeente Borger-Odoorn en in het Natura 2000-gebied Holtingerveld. In beide gebieden zit keileem vlak aan de oppervlakte. Buiten Drenthe is de Knollathyrus vrijwel uitgestorven, op enkele plekjes op de Veluwe en één in Noord-Brabant na.

Sinds de jaren ’50 van de vorige eeuw is de Knollathyrus in Nederland sterk achteruitgegaan, onder meer doordat schrale bermen steeds voedselrijker worden. Oorzaken van deze verrijking zijn de inwaai van stikstof vanuit de veehouderij, het verkeer en ongunstig bermbeheer. De plant staat op de Rode Lijst als ernstig bedreigde soort. Heel bijzonder dus dat de Knollathyrus nog in de bermen in de omgeving van Ees en Eesergroen voorkomt.

Freek Buijtelaar, wethouder van de gemeente Borger-Odoorn vindt het prachtig dat de Knollathyrus in zijn gemeente voorkomt. “Juist omdat de Knollathyrus zo zeldzaam is, willen wij ons als gemeente voor deze soort gaan inzetten. Wij gaan bekijken of we samen met boeren en bewoners – daar waar de juiste groeiomstandigheden aanwezig zijn – een op deze soort afgestemd  bermbeheer kunnen gaan uitvoeren.”

Het zou mooi zijn als deze soort straks op meer geschikte plaatsen in bermen bloeit. Stichting Science4Nature onderzoekt hoe vitaal de populaties nog zijn. Ook onderhoudt zij een kweekprogramma om op geschikte plekken genetisch diverse nieuwe populaties te kunnen uitzetten.

Het samenwerkingsverband Heel Drenthe Zoemt heeft ook aan de andere Drentse gemeenten gevraagd om ambassadeur te worden voor een boerenlandsoort. Na de gemeente Aa en Hunze is Borger-Odoorn de tweede Drentse gemeente die ambassadeur is geworden van zo’n karakteristieke soort. Hopelijk volgen nog meer gemeenten hun voorbeeld. Hoe meer enthousiaste ambassadeurs in Drenthe, hoe groter de aandacht voor de noodzakelijke versterking van biodiversiteit op het Drentse platteland.

Heel Drenthe Zoemt is een samenwerking van Natuur en Milieufederatie Drenthe, Landschapsbeheer Drenthe, Staatsbosbeheer, provincie Drenthe, De Vlinderstichting, Vlinderwerkgroep Drenthe, Steenuilenwerkgroep Drenthe, FLORON, Agrarische Natuur Drenthe, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, IVN en KNNV Assen, IVN Emmen, Nederlandse Bijenhoudersvereniging en Duurzaam Bovensmilde. Heel Drenthe Zoemt is mede mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe, Prins Bernhard Cultuurfonds en de Nationale Postcodeloterij