Geen maximumsnelheid 130 km/uur bij Assen

3 augustus 2012

Geen maximumsnelheid 130 km/uur bij Assen

De Natuur en Milieufederatie Drenthe heeft samen met Het Drentse Landschap bezwaar gemaakt tegen de verhoging van de maximumsnelheid op de A28 bij Assen naar 130 kilometer per uur. Deze verhoging in de avond en de nacht heeft een negatief effect op het Witterveld en leidt tot verslechtering van de luchtkwaliteit en extra geluidhinder in Assen.

Wij hebben bezwaar gemaakt tegen het ontwerp-verkeersbesluit voor het traject Beilen – Assen Noord van de A28. Het ontwerpbesluit heeft betrekking op het dynamisch verlagen van de maximumsnelheid van 130 km/h naar 100 of 120 km/h tussen 06.00 en 19.00 uur. ’s Avonds en ‘s nachts gaat de maximumsnelheid naar 130 km/h.

Wij zijn van mening dat de huidige maximumsnelheid bij Assen ook ’s avonds en ’s nachts gehandhaafd moet worden. Verhoging van de maximumsnelheid naar 130 km/uur leidt tot extra stikstofdepositie op het Witterveld, terwijl dit hoogveengebied al in kwaliteit achteruit is gegaan door te veel stikstof.

Bovendien krijgen inwoners van Assen te maken met een slechtere luchtkwaliteit en meer geluidhinder. Door hogere concentraties stikstofoxiden en fijn stof neemt het risico op gezondheidsklachten toe.

Per 1 september gaat de maximumsnelheid op een groot deel van de Nederlandse wegen omhoog van 120 naar 130 km/h. De Minister kan hiertoe zelf besluiten. Alleen waar 130 km/uur niet mogelijk is vanwege het milieu en de verkeersveiligheid, moet dit door middel van een verkeersbesluit worden vastgesteld.