Extra inspanning nodig om bestrijdingsmiddelen in Drenthe terug te dringen

16 februari 2018

Extra inspanning nodig om bestrijdingsmiddelen in Drenthe terug te dringen

Breed draagvlak voor stimuleren biologische landbouw

Het thema bestrijdingsmiddelen maakt veel los. Dit bleek tijdens het goed bezochte symposium over bestrijdingsmiddelen in het milieu dat Natuur en Milieufederatie Drenthe in samenwerking met Women Engage for a Common Future (WECF) organiseerde. Ruim 175 deelnemers kwamen naar het provinciehuis om met elkaar in gesprek te gaan over het terugdringen van het bestrijdingsmiddelengebruik en de verbetering van de waterkwaliteit. Deelnemers waren inwoners van Drenthe en daarbuiten, vertegenwoordigers van de landbouw en van natuurorganisaties en wetenschappers. Het gesprek leverde allerlei aanbevelingen op voor de aanwezige bestuurders en ambtenaren van de provincie, gemeenten, waterschappen en waterleidingbedrijven.

Het symposium was opgebouwd uit een informatief deel met een aantal sprekers, een debat over de problematiek en een gesprek over oplossingen. Uit de presentaties bleek dat er in het Drentse grond- en oppervlaktewater regelmatig te hoge concentraties bestrijdingsmiddelen voorkomen. Dit komt onder meer door land- en tuinbouw, maar ook door particuliere huishoudens en sportvelden. Bestrijdingsmiddelen vormen een groot risco voor de natuur en kwetsbare groepen, zoals jonge kinderen. Bovendien heeft Nederland zich verplicht om uiterlijk in 2027 de waterkwaliteit op orde te hebben. Ook LTO wil in 2030 geen emissie van bestrijdingsmiddelen meer naar het oppervlaktewater.

Sprekers en aanwezigen waren het er over eens: de huidige vervuiling door bestrijdingsmiddelen in Drenthe is ontoelaatbaar. Het landelijk en provinciaal beleid, de provinciale stimuleringsaanpak en lopende projecten leiden nog tot onvoldoende resultaat. Tijdens het debat was er brede overeenstemming over het feit dat er een gezamenlijke opgave is om de risico’s van het bestrijdingsmiddelengebruik verder terug te dringen en de waterkwaliteit in Drenthe te verbeteren. Vanuit de zaal kwamen daarop enkele suggesties, zoals het stimuleren van biologische landbouw en een accijns op bestrijdingsmiddelen.

Standpunt Natuur en Milieufederatie Drenthe

Om kwetsbare groepen en gebieden beter te beschermen, zou de provincie de Provinciale Omgevingsverordening (POV) kunnen aanscherpen. In de POV zijn nu alleen smalle spuitvrije zones langs de Drentsche Aa opgenomen. Voor een betere bescherming zouden deze zones moeten worden verbreed. Ook  is het wenselijk rond bijvoorbeeld scholen, en/of kwetsbare natuurgebieden een spuitvrije zone op te nemen.

Verduurzaming van de landbouw – en specifiek de omschakeling naar biologische landbouw – levert een bijdrage aan het realiseren van de opgave. De Natuur en Milieufederatie Drenthe pleit ervoor dat de provincie Drenthe, net als de provincie Groningen, stimuleringsbeleid ontwikkelt voor biologische landbouw. Daarmee kan de provincie boeren helpen de overstap naar biologische landbouw te maken.

Meer informatie

In de media