Emmen presenteert keuzes windenergie

30 juni 2015

Emmen presenteert keuzes windenergie

Het college van de gemeente Emmen heeft in juni de ontwerp-structuurvisie windenergie voor Emmen gepresenteerd. Bijzonder is dat de gemeente daarin nog geen definitieve keuze maakt voor de locaties waar de windopgave van Emmen straks zal worden gerealiseerd. Met deze aanpak volgt de gemeente op een belangrijk punt de aanbevelingen van Platform Windkracht 3. Het platform – dat mede op initiatief van de Natuur en Milieufederatie Drenthe in het leven is geroepen – heeft zich de afgelopen maanden ingezet voor een grotere betrokkenheid van inwoners bij het besluitvormingsproces rond het plaatsen van windmolens in deze gemeente.

Emmen ziet zich voor de opgave gesteld om 95,5 MW windenergie binnen haar gemeenten te realiseren. Dat zijn circa 32 grote windmolens van circa 3 Megawatt. Daarvoor is zij gestart met de voorbereiding van het ruimtelijk besluit; de structuurvisie. In dit besluit wordt bepaald in welke gebieden binnen de gemeente de windmolens mogen komen. Na vaststelling van dit besluit kunnen projectontwikkelaars de vergunningsprocedure voor de bouw van windmolens starten.

Als eerste stap in deze procedure heeft de gemeente een aantal selectiecriteria geformuleerd waaruit negen zoekgebieden zijn gekozen. In de afgelopen maanden onderzocht of er in deze gebieden windmolens kunnen worden geplaatst. De gemeenteraad zal in zijn besluit over de structuurvisie uiteindelijk de definitieve wind-locaties aanwijzen.

De gemeente Emmen vindt het belangrijk dat omwonenden vanaf het begin van het proces actief bij de besluitvorming en realisatie van dit geheel worden betrokken. In veel andere gebieden gebeurt dat vaak laat en zijdelings. Omwonenden ervaren dit dan als een proces dat hen overkomt en waarbij ze uiteindelijk bij plaatsing alleen maar met de lasten van de windmolens worden opgezadeld. De gemeente, NLVOW en de Natuur en Milieufederatie Drenthe hebben de handen ineen geslagen met als inzet dit voor Emmen anders aan te pakken.

Platform Windkracht 3
In gezamenlijkheid hebben we hier vorm aan gegeven en is het Platform Windkracht 3 opgericht. Dit platform heeft een groot aantal bewonersavonden gehouden in alle zoekgebieden en omwonenden actief geïnformeerd over de aanstaande besluitvorming. Tijdens de bijeenkomsten konden omwonenden verschillende windopstellingen beoordelen en konden ze hun reacties, wensen en voorwaarden inbrengen.

Het platform heeft de uitkomsten in bevindingen vertaald en deze aangeboden aan het college van B&W en de gemeenteraad. De bevindingen zijn opgenomen in een document waarin alle gebiedsinbreng van inwoners staat, met daarnaast een rapport waarin dit geheel is vertaald naar adviezen voor de gemeente. Tot slot is een ontwerp-windakkoord gemaakt, dat de gemeente Emmen kan gebruiken als vervolgstap  in het proces.

Aanbevelingen aan de gemeente
Belangrijkste kernpunt in de aanbevelingen is dat de gemeente open en transparant moet omgaan met de verdere besluitvormingsstappen voor de gebiedskeuze. Dat betekent dat zij ook de komende tijd de dialoog en discussie met inwoners moet blijven organiseren. Een andere belangrijke aanbeveling is dat de gemeente, in deze fase, de ontwikkelaars moet uitnodigen om een eerste uitwerking van hun plannen te maken op grond van de wensen en voorwaarden die inwoners naar voren hebben gebracht. De bevindingenrapportage en het ontwerp windakkoord leggen hiervoor de basis.

De resultaten van het inwonersproces en het vervolg  (debat en dialoog over de nu voorliggende gebiedskeuze) kunnen samen met een eerste uitwerking van de ontwikkelaars de basis vormen voor de besluitvorming van de gemeenteraad. Door het op deze wijze te organiseren, kan de gemeente in haar uiteindelijke besluit over de structuurvisie meewegen in hoeverre de plannen rekening houden met de wensen van omwonenden. Dat zou voor Nederlandse begrippen redelijk uniek zijn.

Of het zover komt, zal de komende tijd gaan blijken. In de nu voorliggende ontwerp-structuurvisie en de rapportage van Platform Windkracht 3 zitten in ieder geval voldoende aanknopingspunten. De bal ligt nu als eerste bij de gemeente om hier een vervolg aan te geven.

Meer informatie