Een groenblauwe economie met de energieke Drentse samenleving

25 maart 2015

Een groenblauwe economie met de energieke Drentse samenleving

De Drentse natuur- en milieuorganisaties vragen via de campagne Groen Drenthe Werkt aandacht voor investeringen in de groenblauwe economie. Zij bieden de nieuwe gekozen bestuurders een set van groene punten aan voor het nieuwe bestuursprogramma.

De verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen zijn achter de rug. De nieuw gekozen bestuurders zijn inmiddels gestart met de onderhandelingen voor het nieuwe college en het nieuwe bestuursakkoord. Op donderdag 26 maart worden de nieuwe statenleden geïnstalleerd.

De provincie heeft een belangrijke rol op het gebied van natuur, ruimtelijke ordening, water en regionale economie. Ook speelt de provincie een belangrijke rol bij de uitvoering van het energieakkoord. Juist op de raakvlakken van deze werkterreinen doen zich voor Drenthe nieuwe verbindingskansen voor.

De groene organisaties pleiten voor een investeringsprogramma die uitgaat van een groenblauwe economie. Investeringen in natuur en landschap dragen bijvoorbeeld bij aan gezondheid en zorg (health economy). Investering in energiebesparing en decentrale opwekking maken ons minder afhankelijk van fossiele bronnen. Schaarste aan grondstoffen biedt kringloop-kansen voor een circulaire economie. Het gebruik en de verbetering van de bestaande woningvoorraad  vormen het antwoord op krimp en zorgen voor een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat.

Met het aanbieden van deze punten doen we suggesties voor de invulling van de kerntaken van de provincie. De provincie kan door samenwerking met andere partijen veel meer bereiken, onder andere door  co-creatie en allianties met het bedrijfsleven en maatschappelijke partners. De verdere invulling werken we graag samen uit op basis van partnerschap en maatschappelijke akkoorden. De stad, het dorp en het buitengebied worden steeds vaker ‘gemaakt’ door bewoners. Inwoners zoeken elkaar op, vormen netwerken en komen met eigen initiatieven. Bijvoorbeeld op het gebied van de leefomgeving, energie, zorg of mobiliteit. Dit gaat echter niet vanzelf. Natuur- en milieuorganisaties stimuleren en ondersteunen deze energieke samenleving op basis van expertise en een netwerk dat zich uitstrekt tot in de “haarvaten” van Drenthe. We willen de komende periode graag samen met de provincie en andere partners tot klinkende resultaten komen. Samen verbinden we de thema’s natuur, landschap, energie en recreatie aan de duurzame en economische ontwikkeling van Drenthe.

Meer informatie
Bekijk de presentatie met groenblauwe punten voor de nieuwe bestuurders (Linkt naar prezi. Wilt u dit openen met de ipad, download dan de prezi app in de app store).

De afgelopen verkiezingsperiode hebben de Drentse natuur-en milieuorganisaties op verschillende plekken laten zien dat een groenblauwe economie werkt. De opbrengst hiervan is terug te vinden in de filmpjes op www.groendrenthewerkt.nl.