Duurzame energievoorziening kans voor de Veenkoloniën

28 november 2012

Duurzame energievoorziening kans voor de Veenkoloniën

De Natuur en Milieufederatie Drenthe werkt samen met bewoners van de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen aan energiebesparing en duurzame energie in de Veenkoloniën. Veenergie moet leiden tot een gezamenlijke en gedragen visie en concrete maatregelen voor een duurzame energievoorziening. Uitgangspunt is dat een duurzame energievoorziening kan bijdragen aan (economische) versterking van het gebied.

Bij Veenergie is een klankbordgroep betrokken bestaande uit een brede afspiegeling van inwoners die het gebied en zijn inwoners goed kennen. Zij denken mee over de uitgangspunten en bouwstenen voor een duurzaam energieperspectief. Daarbij kijken we expliciet naar de mogelijkheden om de duurzame energievoorziening te koppelen aan directe of indirecte baten voor de mensen zelf en/of hun directe leefomgeving.

Actieprogramma
Willen we een duurzame energievoorziening realiseren, dan zullen we fors moeten inzetten op allerlei vormen van energiebesparing én duurzame energieopwekking. Binnen Veenergie werken we in eerste instantie aan een aantal kansrijke bouwstenen voor de korte termijn. In dit kader hebben we dit najaar in verschillende werksessies met deskundigen de potenties op het gebied van energiebesparing bij huishoudens, energiebesparing in de industrie, zonne-energie en energie uit biomassa in beeld gebracht. Op basis hiervan werken we nu samen met de klankbordgroep aan een actieprogramma. Dit actieprogramma vormt een eerste stap op weg naar een duurzame energievoorziening in de vier gemeenten.

De plaatsing van windmolens in dit gebied is vanwege de grote landschappelijke impact een hot item. Met Veenergie willen we de conflicten die dat geeft ombuigen en verbreden naar een meer positief maatschappelijk debat over energiebesparing en de opwekking van duurzame energie.
De Natuur en Milieufederatie Drenthe gelooft dat duurzame energie in brede zin – met een passende plaats voor windenergie – niet een bedreiging, maar juist een kans voor de Veenkoloniën kan vormen.