Drentse opgave: gecombineerde ontwikkeling natuur en landbouw

2 juli 2014

Drentse opgave: gecombineerde ontwikkeling natuur en landbouw

Gedeputeerde Staten hebben besloten het Beleidskader Stikstof 2.0 per 2 juli 2014 in te trekken. Dit betekent dat vergunningverlening voor uitbreiding van melkveehouderijbedrijven vanaf nu  alleen op basis van de Natuurbeschermingswet plaatsvindt. De Natuur en Milieufederatie Drenthe vindt dit een begrijpelijk besluit, omdat het beleidskader juridisch niet langer houdbaar bleek. De opgave is nu om daadwerkelijk invulling te geven aan een gecombineerde ontwikkeling van natuur en landbouw in Drenthe.

De provincie heeft in de afgelopen jaren 265 vergunningen aan veehouderijbedrijven verleend. In oktober 2013 heeft de provincie de vergunningverlening stilgelegd, omdat uitbreiding van al deze veehouderijbedrijven en de daarmee gepaard gaande ammoniakuitstoot een bedreiging vormt voor de natuur.

Juridisch niet houdbaar
Begin 2014 hebben we samen met de Groenmanifestpartners en de provincie het Beleidskader Stikstof 2.0 gepresenteerd. Dit kader betekende een aanscherping van de vergunningverlening aan veehouderijbedrijven. Deze aanscherping was nodig, omdat Drentse veehouderijbedrijven via nieuwe vergunningen een enorme groeiruimte hadden geclaimd. Het terughalen van de nog niet benutte ruimte, uit  de al verleende vergunningen, vormde de belangrijkste pijler onder het nieuwe akkoord.. Op basis van recente uitspraken van de Raad van State bleek dit echter juridisch niet mogelijk te zijn.

Geen toename ammoniakbelasting
Alle lopende vergunningaanvragen gaat de provincie nu afwikkelen op basis van de Natuurbeschermingswet. Op basis van deze wet is uitbreiding van een veehouderijbedrijf mogelijk, wanneer de ammoniakbelasting van het bedrijf op nabijgelegen natuurgebieden niet toeneemt.

Gebiedsgerichte aanpak
De Natuur en Milieufederatie Drenthe vindt dit een logische stap, maar daarmee zijn we er nog niet. Voor de verbetering van de natuurkwaliteit is het van belang dat de ammoniakbelasting in Drenthe omlaag gaat. Wij willen de komende periode samen met de Groenmanifestpartners en de provincie verkennen of er mogelijkheden zijn om hier via een gebiedsgerichte aanpak stappen in te zetten. Rode draad blijft het Groenmanifest van Drenthe met als uitgangspunt dat bedrijfsontwikkeling mogelijk is, mits het bijdraagt aan vermindering van de ammoniakdruk op de natuur. 

In 2011 hebben we samen met LTO Noord, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer het Groenmanifest van Drenthe aan de provincie aangeboden. Het gezamenlijke doel is ontwikkelingsruimte voor een robuuste en duurzame landbouw, hoge biodiversiteit, een goed functionerende Ecologische Hoofdstructuur en leefomgevingskwaliteit in een vitaal platteland.

Meer informatie