Drents collegeakkoord mist kansen groene economie

19 mei 2015

Drents collegeakkoord mist kansen groene economie

De provinciale verkiezingen zijn achter de rug en het nieuwe provinciebestuur is geïnstalleerd. Het nieuw college van Gedeputeerde Staten – bestaande uit VVD, PvdA, CDA en ChristenUnie – heeft zijn nieuwe collegeakkoord op hoofdlijnen gepresenteerd. Het belang van werk en economie heeft daarin een zeer prominente plaats gekregen. Dat is als verwacht, terecht en ook goed plaatsbaar. Teleurstellend is dat investeren in duurzaamheid en investeren in de Drentse kernkwaliteiten daarbij nauwelijks in beeld zijn. Dat vinden wij een kwalijke zaak en een gemiste kans. Wij roepen het college op hier de komende tijd samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties meer werk van te maken.

Regionale economie en werkgelegenheid staan ‘met stip op nummer 1’ in het nieuwe akkoord. Het belang daarvan is onomstreden. In het totale akkoord gaat hier dan ook veel aandacht naar uit. Het enthousiasme waarmee allerlei agenda’s en acties worden aangekondigd is groot. Positief is dat het college dit in samenspraak met partners wil invullen

Voorrang?
Maar op onderdelen straalt het akkoord een voorrangspositie voor ondernemers en boven-geschiktheid van economische belangen uit. De Drentse kernkwaliteiten (landschap, rust en ruimte) moeten vooral economisch benut kunnen worden. Een verdubbeling van een deel van de N34 als economische prioriteit? Hier schiet het akkoord in onze ogen door. De provincie Drenthe is toch meer dan een dependance van een klassiek georiënteerd Ministerie voor Economische zaken?

Groene groei
Het is zonder meer positief dat de ambitie voor een energieneutrale provincie, het energiezuiniger maken van woningen en de uitvoering van het natuurakkoord een plaats hebben gekregen in het collegeakkoord. Wij missen echter de brug die gebouwd kan worden tussen milieu en economie. In het circulair maken van de economie liggen enorme kansen. Grote multinationals kiezen al deze weg van de circulaire economie. Voor het midden- en kleinbedrijf (MKB), waar Drenthe het van moet hebben, is innovatie op dit punt de grote uitdaging. Die kansen liggen er ook voor de landbouw, met een inzet op duurzaam gebruik van groene grondstoffen en de chemie die minder afhankelijk wordt van traditionele grondstoffen (biobased en biochemie). De nieuwe economie vraagt een andere infrastructuur. Meer asfalt is hier niet de weg.

Samenwerkingsagenda
Wij roepen het college dan ook op bij de verdere invulling van het akkoord meer werk te maken van deze groene economie. Er is – ook van onze kant – de afgelopen jaren juist op dit terrein een goede samenwerking opgebouwd met het bedrijfsleven. Er ligt dus een goede basis en bereidheid om deze samenwerking verder uit te bouwen en te verstevigen. Samenwerken aan groene groei. Op basis van maatschappelijk ondernemerschap. Wij gaan ervoor.