Deltaplan Biodiversiteitsherstel biedt kansen voor gezamenlijke Drentse aanpak

19 december 2018

Deltaplan Biodiversiteitsherstel biedt kansen voor gezamenlijke Drentse aanpak

Woensdag 19 december heeft een brede samenwerking van landbouworganisaties, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties, kennisinstituten en de Rabobank het Deltaplan Biodiversiteitsherstel gepresenteerd. Met het Deltaplan willen de partijen het biodiversiteitsverlies op het Nederlandse platteland ombuigen naar herstel. Zij gaan zelf aan de slag maar nodigen ook iedereen uit om zich aan te sluiten en mee te doen. De Natuur en Milieufederatie Drenthe ziet goede kansen voor een Drentse aanpak.

De aanpak van het Deltaplan bestaat in de kern uit twee zaken;

  1. een brede samenwerking van boeren, natuurbeheerders, particulieren en overheden op gebiedsniveau,
  2. de beloning en waardering van grondgebruikers voor geleverde prestaties.

In het Deltaplan zijn daarvoor een groot aantal doelen, ambities en acties geformuleerd. Ook in Drenthe is er alle aanleiding om hier werk van te maken. Het gaat niet goed met de biodiversiteit. Zowel in maar vooral ook buiten de natuurgebieden is er nog veel werk te verzetten.

Robuust netwerk

Binnen het Programma Natuurlijk Platteland werken Drentse partijen samen aan de realisering van een robuust netwerk natuurgebieden. Hier ligt de eerste grote opgave. De inzet: realisatie van het netwerk in 2027. Het Deltaplan biodiversiteit legt echter ook bloot dat we er dan nog niet zijn. In de openbare ruimte en binnen de landbouw liggen er grote opgaven. Het wordt de kunst om deze deelopgaven en de daarbij betrokken partijen meer met elkaar te verbinden.

Heel Drenthe Zoemt

In Drenthe zien we mooie kansen voor een grotere gezamenlijk inzet. Sinds 2017 werken wij samen met een groot aantal partners binnen het samenwerkingsprogramma Heel Drenthe Zoemt aan de verbetering van de biodiversiteit van de bermen en het boerenland in Drenthe. Recent hebben overheden en maatschappelijke organisaties afgesproken werk te gaan maken van ecologisch bermbeheer. Deze bestaande initiatieven bieden uitstekende kansen voor verdere samenwerking voor herstel van de biodiversiteit in de openbare ruimte.

Als Natuur en Milieufederatie Drenthe willen wij ons de komende jaren daarnaast ook inzetten voor herstel van de biodiversiteit in het overige landelijk gebied. Bijvoorbeeld door samen met melkveehouders, akkerbouwers en natuurorganisaties in gebieden invulling te geven aan een meer natuurinclusieve landbouw. Naast het landelijke Deltaplan biedt ook de in juli gepresenteerde Noordelijke regiodeal Natuurinclusieve landbouw hiervoor veel aanknopingspunten.

Beloningsstelsel

Op landelijke schaal hebben de Natuur en Milieufederaties aangegeven dat we ook willen bijdragen aan het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen voor natuur en landbouw. Bijvoorbeeld door het oprichten van provinciale koolstofbanken en de ondersteuning van provinciale grondstofbanken. Verder werken we samen met provincie Drenthe en Drentse melkveesector momenteel aan een beloningsstelsel voor milieuprestaties. Ook hier kan biodiversiteit op termijn een plek in krijgen.

Kortom: we gaan, met het Deltaplan in de hand, samen met u aan de slag voor een Mooi en Natuurlijk Drenthe.

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is een initiatief van het Netherlands Ecological Research Network (NERN) in samenwerking met BoerenNatuur, Commonland, Duurzame Zuivelketen, Federatie Particulier Grondbezit, IUCN NL, LandschappenNL, LTO Nederland, Milieudefensie, Natuurmonumenten, Natuur- en Milieufederaties, Royal Agrifirm Group, Rabobank, Stichting Natuur en Milieu, Unilever, Soorten NL, Vogelbescherming Nederland, Wereld Natuur Fonds en Werkgroep Grauwe Kiekendief.

Meer informatie

Lees het Deltaplan Biodiversiteitsherstel