Bezuinigingen treffen Groen Drenthe

5 juli 2011

Bezuinigingen treffen Groen Drenthe

De landelijke bezuinigingen komen keihard aan in Drenthe. De door de provincie gepresenteerde voorjaarsnota laat zien dat het Rijk op tal van provinciale taken en terreinen fors snoeit. Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten heeft daarom aangekondigd extra op zijn eigen begroting te moeten bezuinigen. Ingrijpende rijksbezuinigingen treffen ook het landelijk gebied en het natuurbeleid, beide kerntaken van de provincie. Verder dreigt het klimaatbeleid jaarlijks een half miljoen euro te moeten inleveren. Groene organisaties als Het Drentse Landschap, Landschapsbeheer, IVN en Natuur en Milieufederatie Drenthe dreigen vanaf 2013 met extra kortingen op hun budget te worden geconfronteerd.

De provincie Drenthe heeft afgelopen week de voorjaarsnota gepresenteerd. Deze nota van het nieuwe college van GS bevat het beleid en de financiële kaders voor de komende jaren. De nota maakt inzichtelijk hoe groot de gevolgen zijn van de rijksbezuinigingen voor de provincie Drenthe. Zo dreigt er voor werk in het landelijk gebied de komende drie jaar vanuit het Rijk maar liefst 48 miljoen euro minder beschikbaar te komen.

De provincie krijgt kort gezegd meer taken maar veel minder middelen. Het college moet daarom op tal van terreinen vergaande bezuinigingen doorvoeren en wil het beleid nu concentreren op de provinciale kerntaken; de speerpunten economie, natuur en landbouw, demografische ontwikkeling, energie en uitvoering van de Omgevingsvisie. Naast de financiële kaders bevat de nota daarvoor ook diverse inhoudelijke aanknopingspunten.

De zorgen die de provincie heeft over de gevolgen van de rijksbezuinigingen delen wij ten volle. Wij hebben ook veel begrip voor de bezuinigingsopgave waar de provincie voor staat en kunnen veel van de keuzes en speerpunten die de provincie in de voorjaarsnota aangeeft onderschrijven. Zo wil de provincie flink blijven investeren in het landelijk gebied en de natuur. Hiervoor maakt ze ook veel eigen middelen vrij.

Economie
Ook het speerpunt economie kan voor de duurzame ontwikkeling van Drenthe positief uitpakken. Dat hangt dan vooral samen met de wijze waarop dit speerpunt wordt ingevuld. De voorjaarnota heeft gelukkig afscheid genomen van klassieke vormen van economisch beleid zoals investeren in asfalt en bedrijventerreinen. Het nieuwe college zoekt naar nieuwe wegen en heeft ook oog voor duurzaamheid. Toch bevat de nota op dit gebied nog geen duidelijke ‘groene’ draad. Voorbeelden zoals de steun voor vliegveld Eelde, de Assense Florijnas en het Emmens Atlantaproject (12 miljoen euro extra) stemmen ons wat dat betreft niet gerust. Een prominentere plaats voor de verdere ontwikkeling van de zorgeconomie, recreatie en ondersteuning van het duurzamer ondernemen in het midden- en kleinbedrijf zouden wat ons betreft hier meer op hun plek zijn.

Energie
Voor het thema energie gaat het college zich sterker richten op de economische kant, de (duurzame) energieproductie. Dit roept bij ons vragen op. Van de nog altijd rijke en investeringslustige energiesector mag verwacht worden dat zij verdere innovatie en economische ontwikkeling op eigen kracht aankan. De provincie zou zich hier meer mogen focussen op dat wat deze sector vooralsnog nalaat: de zorg voor drastische vermindering van de afhankelijkheid van energie. Investeren in energiebesparing zou wat ons betreft daarom de grootste prioriteit moeten krijgen. Door de bezuinigingen op het programma klimaat en energie (2 miljoen euro in 4 jaar) kunnen de besparingsinspanningen in het gedrang komen. Dat terwijl net geconstateerd is dat meer inspanningen nodig zijn, omdat de provinciale klimaatdoelen vooralsnog niet worden gehaald.

Bezuiniging groene organisaties
Over de voorgenomen bezuinigingen voor de groene organisaties maken wij ons uiteraard ook zorgen. Na eerdere bezuinigingsrondes van 5 en 10% hakken deze extra bezuinigingen er bij ons fors in. Voor onze organisaties komt dit mede hard aan omdat de rijksmiddelen voor ons werk inmiddels volledig lijken te verdwijnen.

Wij denken dat we juist in deze tijd van extra betekenis kunnen zijn voor de uitvoering van het provinciale beleid. Met ons werk en middelen dragen we bij aan de ruimtelijke kwaliteit en investeringen in de groene ruimte. We maken concreet werk van de klimaat-, energie- en wateropgave en dragen met onze activiteiten bij aan de duurzame ontwikkeling van Drenthe. We gaan de komende tijd daarom graag het gesprek aan met het college om na te gaan wat we als organisaties nog meer voor de provincie kunnen betekenen.

Meer informatie

De voorjaarsnota wordt aanstaande woensdag 6 juli, woensdag 13 juli en donderdag 14 juli behandeld in de staten.

Contactpersoon
Reinder Hoekstra (r.hoekstra@nmfdrenthe.nl)