Hoe Beeldschoon is het Drentse water?

3 september 2012

Hoe Beeldschoon is het Drentse water?

In 2007 ging Willem Kolvoort het Drentse water in om foto’s te maken van de Drentse beken. Dit in opdracht van de Natuur en Milieufederatie Drenthe en Stichting Het Drentse Landschap om te laten zien hoe het gesteld was met de waterkwaliteit in Drenthe. Nu, vijf jaar later, gaan vier schoolklassen het water in om een tussenstand op te maken.

In de eerste vier weken van september starten vier Drentse scholen met dit unieke project. Op een aantal plaatsen in Drenthe, waar al maatregelen zijn genomen, gaan zij een effectmeting doen. Dit doen ze op een niet-gangbare wijze, namelijk door (onderwater)beelden te maken en zo de waterkwaliteit in beeld te brengen. Onder begeleiding van n4 mediahouse en de fotograaf Roelof Bos gaan het Roelof van Echtencollege uit Hoogeveen, het Nassaucollege in Gieten en in Assen en basisschool PCBS Rehoboth uit Gees het Drentse water in beeld brengen. De komende weken gaan zij zowel op school als in het veld op verkenning. De resultaten van hun zoektocht worden straks gepresenteerd in een viertal routes, die iedereen kan beleven via de app. van AnnoDrenthe.nu.

Waarom Schoon water is voor mens en natuur van levensbelang. De Europese Kaderrichtlijn water (KRW) speelt een belangrijke rol bij de verbetering van de waterkwaliteit. De KRW geldt sinds 2000 voor alle lidstaten in Europa. Hij verplicht Nederland om de waterkwaliteit in aangewezen waterlopen te verbeteren. Deze Europese richtlijn schrijft voor dat de waterkwaliteit van oppervlaktewater en grondwater in principe in 2015 in heel Nederland op orde moet zijn.

De waterschappen hebben in de periode 2000-2010 hun plannen geschreven ten behoeve van de verbetering van de ecologische waterkwaliteit. In de periode 2010-2015 zijn deze plannen in de uitvoering gekomen. Een aantal maatregelen is afgerond. Wat is de stand van zaken? Hebben de plannen en de uitvoering ervan het gewenste effect? Wat is het effect in Drenthe geweest van de plannen die de EU heeft bedacht? De provincie Drenthe heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in (Beeldschoon) water: wat is de opbrengst daar nu van? We gaan dit in kaart brengen op een manier die Beeldschoon water eigen is: beeldend, tastbaar en uniek.

Beeldschoon water Het project Beeldschoon Water is een uniek samenwerkingsproject van de Natuur en Milieufederatie Drenthe en Stichting Het DrentseLandschap samen met IVN Consulentschap Drenthe, de provincie, de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest, Velt en Vecht en Reest en Wieden. Samen willen deze partijen de natuur onder water tastbaarder maken voor een brede doelgroep. Beeldschoon water laat op een opvallende manier zien hoe mooi het Drentse water op sommige plaatsen is en op andere plaatsen nog moet worden. In 2012-2013 wordt het tijd voor een tussenstand: wat is de opbrengst van Beeldschoon water?