Akkoord over TT omgeving

28 februari 2011

Akkoord over TT omgeving

Op 16 februari jongstleden tekenden twaalf partijen het TT Convenant. In dit akkoord zijn partijen – die eerder tegenover elkaar stonden – elkaar tegemoet gekomen. Economische ontwikkeling voor het TT gebied, maar dan wel met vermindering van de geluidhinder en versterking van de natuur.

De Natuur en Milieufederatie Drenthe, Het Drents Landschap en de Stichting Geluidhinder Baggelhuizen hebben actief bijgedragen aan het tot stand komen van dit akkoord. Samen met de provincie, gemeente Assen, het TT Circuit, bewonersorganisaties en aanpalende bedrijven gaan we de komende jaren hier verdere invulling aan geven. Dit zal een uitdagende en lastige klus worden.

Meer geluid
Aan de nu gemaakte afspraken, is er een periode van gezamenlijke visievorming en overleg vooraf gegaan. Eén van de meest heikele punten in dit overleg was, dat het TT Circuit veel meer geluidsruimte wilde voor verdere uitbreiding van zijn activiteiten. Het TT Circuit vond deze uitbreiding nodig voor verdere exploitatie. Het verwees daarbij naar de mogelijkheden en rechten die de Wet Geluidhinder nog zouden bieden.

Grootste pijnpunt
Voor de natuur-, milieu- en bewonersorganisaties is de verdere toename van geluidhinder in dit gebied juist het grootste pijnpunt. Het gebied is mede door zijn stapeling van geluidbronnen (onder andere van het TT Circuit, het schietterrein van Defensie en de A28) al zwaar belast. Niet alleen de bewoners, maar ook het nabijgelegen natuurgebied Witterveld hebben daar last van. Dit probleem is door de overheden en andere betrokkenen onderkend.

Afspraken
De betrokken partijen hebben gekozen voor een aanpak, waarbij aan de verschillende belangen tegemoet wordt gekomen. Het TT Circuit krijgt van de provincie en gemeenten voor de komende tien jaar meer geluidruimte en zegt tegelijk toe te werken aan geluidreductie aan de bron. De provincie en gemeente staan borg voor de ontwikkeling en uitvoering van een maatregelenprogramma. Dit maatregelenpakket moet ervoor zorgen dat de geluidbelasting in de omgeving afneemt. Voor het Witterveld – dat pal aan het circuit ligt – is dat een vrijwel onmogelijke opgave. De maatregelen zullen zich hier vooral richten op extra investeringen om dit gebied sterker en weerbaarder te maken. Verder zullen zij de komende tien jaar geen toestemming geven voor verdere geluiduitbreiding.

Risico
Het akkoord gaan met de extra geluidsruimte voor het TT Circuit, brengt een risico met zich mee voor de bewonersorganisaties. Namelijk dat er tijdelijk fors meer lawaai komt. Zij zijn hiermee akkoord gegaan, onder voorwaarde dat er maatregelen komen om de hinder af te laten nemen. De provincie en gemeenten hebben zich hier bestuurlijk aan verbonden. Ook het TT Circuit heeft in het samenwerkingsproces stappen gezet. De gekozen formule zal zich nu in de praktijk moeten bewijzen. De provincie zal starten met een nulmeting van de geluidsbelasting in het gebied. Aan de hand van deze meting, is goed na te gaan hoe het geheel zich zal ontwikkelen. Als zich knelpunten voordoen, gaan de partijen om tafel om het op te lossen.

Defensie
Bijzondere eend in de bijt bij dit geheel is Defensie. Zij zat vanaf het begin aan tafel, maar wilde zich niet verbinden aan deze samenwerking. Defensie werkt op het schietterrein op basis van een zeer oude vergunning. Zij werkt aan een nieuwe vergunning, maar wilde daar geen overleg over. Wij betreuren deze opstelling zeer. Het schietterrein is in onze ogen juist één van de bronnen waar geluidswinst is te halen. Het is dan ook ongelooflijk dat Defensie zich als overheidsorganisatie zo buiten deze gebiedssamenwerking plaatst. We zullen het geluid van Defensie de komende tijd dan ook met bijzondere aandacht beluisteren…
Naast Defensie heeft ook recreatiebedrijf Witterzomer nog niet getekend. Het circuit en dit bedrijf zijn nog wel in overleg over te maken afspraken.

Meer informatie

Contactpersoon
Reinder Hoekstra (r.hoekstra@nmfdrenthe.nl)