Lezing ‘Herstel van biodiversiteit in landbouwgebieden’

Lezing 'Herstel van biodiversiteit in landbouwgebieden'

13 januari 2020
19.45 - 21.15

Lezing door Raymond Klaassen, onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen en Grauwe Kiekendief Kenniscentrum Akkervogels.

Landbouwgebieden kennen van origine een zeer hoge biodiversiteit door variatie in habitats en dynamiek van het systeem. Echter, de biodiversiteit in landbouwgebieden staat sterk onder druk door de intensivering van de landbouw. Met het verlies aan biodiversiteit verliezen we ook de diensten die een ecosysteem aan de landbouw levert, zoals natuurlijke plaagbestrijding, effectieve afbraak van organisch materiaal en bestuiving. Verlies van deze ecosysteemdiensten werkt verdere intensivering in de hand. Om biodiversiteitsafnames te duiden, en te begrijpen waarom huidige inspanningen om akkernatuur te herstellen (het agrarisch natuurbeheer) onvoldoende zijn, moeten we de ontwikkelingen in de landbouw nader beschouwen. Intensivering van de landbouw heeft langs meerdere assen plaatsgevonden, zoals schaalvergroting en verlies aan semi-natuurlijke habitats, vernauwing van het bouwplan, en intensivering van teeltwijzen. Het huidige agrarisch natuurbeheer biedt slechts een oplossing voor een deel van de problemen. Andere soorten maatregelen zijn nodig om daarwerkelijk tot biodiversiteitsherstel te komen. Natuurinclusieve landbouw is een perspectief dat wel de range aan noodzakelijke oplossingen biedt, en daardoor daadwerkelijk biodiversiteitsherstel en herstel van ecosysteemdiensten kan realiseren. Hiervoor is wel een transitie in de gehele agro-food keten, inclusief winkelketens, noodzakelijk. Dit maakt biodiversiteitsherstel een gedeelde verantwoordelijkheid van iedereen.

Locatie: Het Schakelveld, Witterhoofdweg 1 in Assen.

Terug naar agenda

Lezing ‘Herstel van biodiversiteit in landbouwgebieden’

Witterhoofdweg 1, Assen, Netherlands